......ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน "ทดลองวิจัย"

ผลงานของนักศึกษา...มันสำคัญมาก "วิจัย"

..............เป้นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของการศึกษา และชีวิตของนักศึกษาฝึกสอนที่จะต้องทำวิจัยส่งให้กับโรงเรียนที่ฝึกสอนและอาจารย์นิเทศก์.....

ชั่วโมงนี้ก็เป็นวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดิฉันก็ได้เริ่มทดลองสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ Cai นั้นเอง

>>>> ในเรื่องของ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ก่อนที่จะประเมินนั้นดิฉันได้นำไปให้ผู้เชียวชาญตรวจก่อนที่จะนำมาทดลองกับนักเรียนเพื่อตรวจดูความถูกต้อง

........และแล้วก็ทดลองผ่านไปด้วยดี "ขอบคุณนักเรียนชั้น ป.4" อันเป็นที่รักทุกคนคะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)