เศรฐกิจพอเพียง"การทำบัญชีครัวเรือน"

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง "การทำบัญชีครัวเรือน" วันที่ 16 กรกฎาคม 5757

ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในตำบลไผ่ลิง มีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของความพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า

๒. เพื่อให้ประชาชน สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๔.เพื่อให้ ประชาชนในตำบลไผ่ลิงสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน

๕. เพื่อเป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง

1.กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไผ่ลิง จำนวน 100 คน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลไผ่ลิงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พ.ศ.เยอะไปหน่อยครับอาจารย์...