พัฒนาสังคมและชุมชน"สุขภาพดี ชีวิตมีสุข"

โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน "สุขภาพดี ขีวิตมีสุข" วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของสาเหตุ และการเกิดโรคเบาหวาน และความดันสูง

๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการดูแลป้องกัน และหลีกเลี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันสูง

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบลไผ่ลิง จำนวน 35

คน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลไผ่ลิงความเห็น (0)