* Multiple Representations in the Teaching and Learning Chemistry - part IV multiple representations

tny
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การใช้ภาพแทนในการจัดการเรียนรู้เคมีแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

  1. Macroscopic level
  2. Sub- microscopic level
  3. Symbolic level

.................................................

Prof.Tan ยกตัวอย่างง่ายๆ ให้เราเห็นภาพชัดเจนของการจำแนกการใช้ภาพแทนในเรื่องของการละลาย

สถานการณ์ : การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทของเหลวใสลงในของแข็งสีขาว

คำถาม: นักเรียนสังเกตเห็นอะไร

แน่นอนว่าของเข็งสีขาวหายไป เหลือเป็นของเหลวใส ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการละลาย (dissolving)

แต่การละลายเกิดขึ้นได้อย่างไร เราไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า หรือแม้กระทั่งกล้องจุลทรรศน์


นักวิทยาศาสตร์จึงสร้างแบบจำลองแทนอะตอม และการจัดเรียงโมเลกุลในก้อนเกลือ และใช้การวาดภาพหรืออนิเมชันแสดงโมเลกุลน้ำที่เคลื่อนที่เข้าไปแทรกและล้อมอะตอมโซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออน โดยอาจจะใช้สัญลักษณ์ทางเคมี NaCl และ H2O เพื่อแสดงลักษณะโมเลกุลที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งในการสอนในชั้นเรียน อาจจะใช้แม่เหล็กเพื่อแทนโมเลกุลก็จะสามารถแสดงการละลายได้ชัดเจน


(1) ระดับ Macroscopic level: ในระดับนี้ ผู้เรียนจะได้ใช้ประสาทสัมผัสในสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ

เช่น การสังเกตการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาระหว่างกรดกับสารประกอบคาร์บอเนต

การอ่านค่าการเปลี่ยนแปลง pH จากเครื่องมือวัด

(2) ระดับ Sub-microscopic level: ในระดับนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โดยใช้อัตลักษณ์ทางทฤษฎี (แบบจำลอง) เป็นตัวแทนในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในโลก

เช่น การจัดเรียง การเคลื่อนที่ และปฏิสัมพันธ์ของอนุภาคจำพวกโมเลกุลหรือไอออน เนื่องจากเราไม่สามารถสังเกตอนุภาคโดยประสาทสัมผัสได้โดยตรง

(3) ระดับ symbolic level: ในระดับนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้ปรากฏการณ์ต่างๆ โดยใช้สัญลักษณ์ เช่น ตัวแปรที่ใช้ในสมการ หรือการใช้สัญลักษณ์ ---> แสดงการดำเนินไปของปฏิกิริยา อาจจะใช้รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว การวาดภาพ หรือใช้ตัวแม่เหล็ก

>Visual representations play a critical role in chemistry, where complex phenomena are not always directly observable.

Even if the phenomena are observable, it is difficult to explain them without referring to abstract entities.

ภาพแทนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในทางเคมี เนื่องจากปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนหลายๆ อย่างในทางเคมี ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง หรืออาจจะยากที่จะอธิบายในเชิงนามธรรม

> Studies have shown that students have difficulty understanding and representing chemical phenomena at all three levels and moving between representational levels can be a formidable challenge.

มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนยากที่จะเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีทั้ง 3 ระดับและการเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างการใช้ภาพแทนทั้ง 3 ระดับ เป็นความท้าทายที่ยากเอาการเลยทีเดียว

> Research has also suggested that students' difficulties and alternative conceptions may be minimized if more attention to the use of representations in class.

งานวิจัยยังเสนอว่าถ้าครูใช้ภาพแทนเหล่านี้ในชั้นเรียนมากขึ้นจะช่วยลดความยุ่งยากและแนวคิดที่แตกต่างออกไปของนักเรียน

> Students may have great difficulty in understanding what is being taught if teaching is focused mainly at the symbolic level without relating it to

- the underlying concepts at the sub - microscopic level

- the phenomenon at the macroscopic level

นักเรียนอาจจะเกิดความยากที่จะเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนถ้าการสอนนั้นเน้นไปที่ในระดั symbolic เพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่สำคัญใยระดับ sub-microscopic หรือแม้กระทั่งปรากฏการณ์ในระดับ macroscopic

> While many teachers do use multiple representations to explain concepts, the transitions from one level to another may not be made explicit to the students.

ในขณะที่ครูหลายๆ ท่านใช้ภาพแทนที่หลากหลายเพื่อที่จะอธิบายแนวคิด แต่พบว่าการเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งยังไม่ได้ทำให้ชัดเจนไปถึงนักเรียน

> Thus, there is a need to provide the appropriate scaffolding and resources for students to improve their competence in using and moving between the three levels of representation to develop conceptual understanding.

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีโครงร่างและแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนเพื่อที่จะปรับปรุงความสามารถของนักเรียนในการใช้และโยกย้ายระหว่าง 3 ระดับของภาพแทน เพื่อที่จะพัฒนาความเข้าใจเชิงแนวคิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน * อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการความเห็น (0)