ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เว็บบราวเซอร์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)


ชื่อผลงาน ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เว็บบราวเซอร์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับรูปแบบการเรียน

การสอนทางตรง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาล ๒
(บ้านมลายูบางกอก)

ผู้วิจัย ปาริชาติโยธี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ <?xml:namespace prefix = o />

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่อง เว็บบราวเซอร์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เว็บบราวเซอร์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดทำขึ้น ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เว็บบราวเซอร์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง3) เพื่อศึกษาทักษะปฏิบัติการใช้งานเว็บบราวเซอร์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านมลายูบางกอก) สำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา ปีการศึกษา 2556 จำนวน 23 คน (ซึ่งก็คือประชากรทั้งหมดนั่นเอง) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะปฏิบัติและแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าทีแบบไม่อิสระจากกัน (t – test Dependent) ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(StandardDeviation) ผลการวิจัยพบว่า

1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เว็บบราวเซอร์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ86.83/86.23 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เว็บบราวเซอร์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับการเรียนการสอนทางตรงก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เว็บ บราวเซอร์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

3.ทักษะปฏิบัติการใช้งานเว็บบราวเซอร์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับการเรียนการสอนทางตรง โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

4.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเว็บบราวเซอร์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับการเรียนการสอนทางตรง โดยรวมและ รายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด

หมายเลขบันทึก: 584578เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2015 17:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มกราคม 2015 17:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี