การสำรวจความต้องการ

ของกลุ่มผู้รับบริการเป็นสิ่งที่จำเป็นและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ ที่ตั้งไว้ว่า โครงการหรือกิจกรรมใดที่จัดขึ้นจำเป็นต้องมี “Training Needs”      

และเมื่อวานได้ร่วมไปสำรวจความต้องการของผู้นำชุมชนของอบต.ศิลาเพื่อที่จะได้รับทราบความต้องการปละสภาพปัญหาก่อนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยศูนย์บริการวิชาการ จะได้ประสานกับอาจารย์คณะวิชาต่าง ๆ เข้าไปบริการวิชาการแก่ชุมชน

ภาพแรก  ท่านอาจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง  อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์กำลังสอบถามความต้องการของชุมชนศิลา

ภาพสอง  พี่กานต์ตัวแทนกลุ่มมาสรุปภาพรวมของปัญหาและความต้องการ

 

                                                       

    -น้อง-