ตามรอย ประวัติมูลนิธิโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ปากพะยูน


โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ปากพะยูน มูลนิธิ

sasanupatam pakpayoon schoo

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 15 ธ.ค. 2557

ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ 611 ถนนเทศบาลปากพะยูน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 074-699476 โทรสาร 074-699298 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1-3 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เนื้อที่ 7 ไร่ เขตพื้นที่บริการ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
ปี พ.ศ. 2487 โรงเรียนได้เปิดทำการสอน และเริ่มสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น โดยเช็ค อิสมาแอล อะหมัด หลักสูตรที่ใช้ในการเปิดสอนเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษา
ปี พ.ศ. 2525 วันที่ 21 ตุลาคม โรงเรียนได้ขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคลและได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 26 เดือนเมษายน 2526 เลขทะเบียนที่ 2024 ในนาม มูลนิธิ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ
ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนเข้ารับการประเมินภายนอก ( รอบแรก ) จาก สมศ. และโรงเรียนผ่านการประเมิน รอบแรก ในระดับ ดี
ปี พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2551 ได้เปลี่ยนจากคำว่าครูใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแทนและโรงเรียนเข้าประเมินรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโดย นายอันศอรี เจริญวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ เข้าเฝ้ารับรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ณ ค่ายเสนาณรงค์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา รอบ 2 จาก สมศ. และโรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพสถานศึกษา จาก สมศ.
ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนจัดทำหลักสูตรใหม่และประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2553 ( ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 และโรงเรียนจัดทำหลักสูตรและประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2553 ( หลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 )และได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา โดยมีนักเรียนจำนวน 26 คน ครู 2 คน
ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนเปลี่ยนตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่ จาก นายชาญชัย สันสาคร เป็นนายบารี ดีนกาหมีน และเปลี่ยนคณะกรรมการมูลนิธิใหม่โดย ประธานมูลนิธิ คือ ร.ต.ต. สมบัติ ปัญญาพฤกษ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาวิสัยทัศน์ ( VISION)
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ เป็นสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค้ำจุนศาสนา นำหน้าด้านวิชาการ และพัฒนาภาษาสู่ความเป็นเลิศ
พันธกิจ ( MISSION )
1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของชุมชน
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ด้าน สื่อ นวัตกรรม ให้ทันสมัยและครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
4. ส่งเสริม ค้ำจุนหลักการศาสนาตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮำหมัด ( ศ็อล )
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรม และส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับและภาษามาลายู ที่มุ่งเน้นด้านการสื่อสาร
6. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสู่ระดับประเทศ
7. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้าหมาย ( GOAL )
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
8. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับและภาษามาลายู เพื่อการสื่อสาร
9. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง
10.โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของชุมชนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง......(ข้อมูลจากเวบของโรงเรียนศาสนูปถัมภ์)


(ปัจจุบันผู้เขียน ได้รับคัดเลือกให้มาเป็นเลขานุการของมูลนิธิ จึงได้ตามรอยสืบค้นมาบันทึก)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย (Thai Agriculturist Association) ส.ช.ก.ท.ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ได้ข้อมูลมูลนิธิมากเลยครับนะครับ

ได้งานเป้นเลขมูลนิธิ

ต้องทำอะไรบ้างครับบัง

สบายดีนะครับ

เขียนเมื่อ 

มาอ่านประวัติโรงเรียนจ้ะ คิดถึงจ้ะ ปีใหม่นี้ไปเที่ยวที่ไหนจ้ะ

เขียนเมื่อ 

บังถ้าจะจัดค่ายนัดวันเลย

เดือนหน้าดีไหม

เอหรือสิ้นเดือนนี้

พี่เปิ้นนัดพบบัง

บังว่างเมื่อไรครับ

เรียนท่านอาจารย์ ขจิต

ก็ต้องเรียนรู้งาน เลขา

แต่ก็พอมีประสบการณ์จากการเป็นนายกสมาคมลูกจ้าง

วันนี้มาเป็นเลขามูลนิธิ

เป็นอีกบทบาทหนึ่ง ที่ได้เรียนรู้

สวัสดีน้องมะเดื่อ

ปีใหม่นี้ตั้งใจจะไปเยี่ยมน้องๆที่พังงาบ้านเกิิดครับ