ตามรอย ประวัติมูลนิธิโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ปากพะยูนโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ปากพะยูน มูลนิธิ

sasanupatam pakpayoon schoo

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 15 ธ.ค. 2557

ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ 611 ถนนเทศบาลปากพะยูน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 074-699476 โทรสาร 074-699298 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1-3 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เนื้อที่ 7 ไร่ เขตพื้นที่บริการ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
ปี พ.ศ. 2487 โรงเรียนได้เปิดทำการสอน และเริ่มสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น โดยเช็ค อิสมาแอล อะหมัด หลักสูตรที่ใช้ในการเปิดสอนเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษา
ปี พ.ศ. 2525 วันที่ 21 ตุลาคม โรงเรียนได้ขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคลและได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 26 เดือนเมษายน 2526 เลขทะเบียนที่ 2024 ในนาม มูลนิธิ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ
ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนเข้ารับการประเมินภายนอก ( รอบแรก ) จาก สมศ. และโรงเรียนผ่านการประเมิน รอบแรก ในระดับ ดี
ปี พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2551 ได้เปลี่ยนจากคำว่าครูใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแทนและโรงเรียนเข้าประเมินรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโดย นายอันศอรี เจริญวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ เข้าเฝ้ารับรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ณ ค่ายเสนาณรงค์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา รอบ 2 จาก สมศ. และโรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพสถานศึกษา จาก สมศ.
ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนจัดทำหลักสูตรใหม่และประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2553 ( ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 และโรงเรียนจัดทำหลักสูตรและประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2553 ( หลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 )และได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา โดยมีนักเรียนจำนวน 26 คน ครู 2 คน
ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนเปลี่ยนตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่ จาก นายชาญชัย สันสาคร เป็นนายบารี ดีนกาหมีน และเปลี่ยนคณะกรรมการมูลนิธิใหม่โดย ประธานมูลนิธิ คือ ร.ต.ต. สมบัติ ปัญญาพฤกษ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาวิสัยทัศน์ ( VISION)
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ เป็นสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค้ำจุนศาสนา นำหน้าด้านวิชาการ และพัฒนาภาษาสู่ความเป็นเลิศ
พันธกิจ ( MISSION )
1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของชุมชน
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ด้าน สื่อ นวัตกรรม ให้ทันสมัยและครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
4. ส่งเสริม ค้ำจุนหลักการศาสนาตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮำหมัด ( ศ็อล )
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรม และส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับและภาษามาลายู ที่มุ่งเน้นด้านการสื่อสาร
6. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสู่ระดับประเทศ
7. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้าหมาย ( GOAL )
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
8. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับและภาษามาลายู เพื่อการสื่อสาร
9. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง
10.โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของชุมชนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง......(ข้อมูลจากเวบของโรงเรียนศาสนูปถัมภ์)


(ปัจจุบันผู้เขียน ได้รับคัดเลือกให้มาเป็นเลขานุการของมูลนิธิ จึงได้ตามรอยสืบค้นมาบันทึก)หมายเลขบันทึก: 582327เขียนเมื่อ 15 ธันวาคม 2014 05:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 ธันวาคม 2014 06:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

ได้ข้อมูลมูลนิธิมากเลยครับนะครับ

ได้งานเป้นเลขมูลนิธิ

ต้องทำอะไรบ้างครับบัง

สบายดีนะครับ

มาอ่านประวัติโรงเรียนจ้ะ คิดถึงจ้ะ ปีใหม่นี้ไปเที่ยวที่ไหนจ้ะ

บังถ้าจะจัดค่ายนัดวันเลย

เดือนหน้าดีไหม

เอหรือสิ้นเดือนนี้

พี่เปิ้นนัดพบบัง

บังว่างเมื่อไรครับ

เรียนท่านอาจารย์ ขจิต

ก็ต้องเรียนรู้งาน เลขา

แต่ก็พอมีประสบการณ์จากการเป็นนายกสมาคมลูกจ้าง

วันนี้มาเป็นเลขามูลนิธิ

เป็นอีกบทบาทหนึ่ง ที่ได้เรียนรู้

สวัสดีน้องมะเดื่อ

ปีใหม่นี้ตั้งใจจะไปเยี่ยมน้องๆที่พังงาบ้านเกิิดครับ


อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท