15 ภาคีเครือข่ายเรารักสงขลา

15 ภาคีเครือข่ายเรารักสงขลา เกิดจากการรวมตัวขององค์กรภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดสงขลา รวมตัวกันเพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนความเจริญของเมืองสงขลา โดยงานแรกที่ร่วมกันจัดทำวิสัยทัศน์ สงขลา 2570 "สงขลาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรร สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน" และจะขับเคลื่อนเมืองสงขลาร่วมกันให้สงขลาต้องเป็นที่หนึ่ง หากไปไม่ถึงช่วยผลักช่วยดัน ใครคิดก็คิด ใครฝันก็ฝัน คนสงขลาเท่านั้นทำฝันนั้นให้เป็นจริง คนสงขลาในที่นี้หมายถึงทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิด หรือผ่านมารับราชการ หรือได้รับประโยชน์จากสงขลาในทุกกรณี

15 ภาคีเครือข่ายประกอบด้วย

 • 1.จังหวัดสงขลา
 • 2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
 • 3.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 4. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • 7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • 8. หอการค้าจังหวัดสงขลา
 • 9. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
 • 10. สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
 • 11. สมาคมมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • 12. มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • 13. มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 14. มูลนิธิชุมชนสงขลา
 • 15.มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ งานที่ 15 ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดทำวิสัยทัศน์สงขลา 2570 "สงขลาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรร สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอาศัยอาณาจักรศรีวิชัยความเห็น (0)