AAR ครั้งที่ 3 โครงการอบรมทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการสอน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์


AAR

โครงการอบรมทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

****************************************

1.ความรู้ที่ได้รับ

การอบรมในวันนี้ข้าพเจ้าได้รับความรู้น้อยมาก ในขณะที่เข้าอบรมจับใจความประเด็นสำคัญแทบจะไม่ได้เลย หาใช่ว่าท่านวิทยากรไม่มีความสามารถ ไม่มีทักษะในการจูงใจหรือไม่มีทักษะในการนำเสนอ แต่เป็นเพราะตนเองนั้นมีพื้นฐานความรู้ในสิ่งที่ท่านนำเสนอน้อย ทำให้ทำความเข้าใจตามท่านได้ไม่ทัน หากจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนก็ขอยกตัวอย่างกรณีเด็กชายสงสัยว่าทำไมรถมอเตอร์ไซด์จึงแล่นได้ ไปขอคำแนะนำกับนายช่าง นายช่างได้อธิบายอย่างละเอียดอธิบายวิธีการทำงานของเครื่องยนต์ มองกลับไปว่าเด็กชายคนนี้ทราบอะไรมาบ้าง ด้วยประสบการณ์อันน้อยนิดในงานช่างของเด็กชาย เขาทราบแค่เพียงว่าต้องมีกุญแจรถ รถจึงจะสตาร์ทติดได้ หากเด็กชายคนนี้อยากที่จะมีความรู้เพิ่มมากกว่าการต้องถือกุญแจเขาก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ฝึกหัดและเรียนรู้จากนายช่าง ในกรณีเดียวกันกับการอบรมครั้งนี้ข้าพเจ้าจึงได้ทบทวนเอกสารประกอบการอบรมซึ่งสามารถสรุปสิ่งที่ได้รับดังนี้

การพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอันจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการสอน

สิ่งที่สำคัญที่เป็นฟันเฟืองของการจัดการศึกษาก็คือ ตัวผู้เรียน เราจึงควรพิจารณาลักษณะของผู้เรียน ลักษณะสำคัญหรือสิ่งที่ผู้เรียนควรจะมีหลังจากที่เข้ารับการศึกษา เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้ ซึ่งสิ่งที่ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ควรจะมี ได้แก่

1)มีความรู้ความเข้าใจในความรู้พื้นฐาน ความรู้ในสาขาอาชีพ ความรู้รอบเกี่ยวกับนานา

ประเทศที่ตนสนใจ

2)มีทักษะที่จะเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการร่วมมือร่วมพลัง ทักษะการสื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยี

3)มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หรือที่เรียกว่าผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีวินัยในตนเอง

ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

การพัฒนาหลักสูตรและการสอนจะต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งต่างๆ 3 ประเด็น ซึ่งท่านวิทยากรได้นำเสนอไว้ในรูปแบบของแผนภาพดังนี้

จากแผนภาพข้างต้นข้าพเจ้าวิเคราะห์ได้ว่า ทิศทางของการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 จะเป็นการออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ครูจะต้องทำงานเป็นทีม(Team Learning)

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล วิธีการ แนวทางที่เกี่ยวกับการเรียนสอน สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้จากตัวครู มุ่งสู่เด็ก ผู้เรียนจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติที่ดีในการดำเนินชีวิต จากแนวทางและกระบวนการทั้งสามด้านจะนำไปสู่ผู้เรียนที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและด้านเจตคติที่ดี

2. หลังจากที่ได้ฟังแล้วคิดอะไรต่อยอดความรู้นั้น

มีความคิดว่าจากแผนภาพดังกล่าวนอกจากจะสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยในตนเองให้กับผู้เรียนแล้ว อยากจะเพิ่มเติมในส่วนของสมรรถนะของผู้เรียนเติมเข้าไปในแผนภาพดังกล่าวด้วย เนื่องจากสมรรถนะเหล่าที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมและความเจริญของยุคสมัย เราจึงควรเพิ่มสมรรถนะลงในแผนภาพทิศทางของการพัฒนาหลักสูตรและการสอนด้วย เพื่อให้เด็กมีคุณสมบัติพร้อมที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมและมีชีวิตในสังคมนี้อย่างมีความสุข

3. การนำไปประยุกต์ใช้

จากทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนเราสามารถนะแนวความคิดไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ถึงแม้จะว่าจะยังไม่สามารถปรับใช้กับทั้งหลักสูตรได้ แต่เราก็สามารถนำมาใช้ในชั้นเรียน ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้

4. บรรยากาศในการเข้าร่วมอบรม

บรรยากาศในการอบรมตามความคิดเห็นส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นการอบรมที่คิดตามไม่ทัน เนื่องจากตนเองยังไม่มีความรู้ในเรื่องที่ท่านวิทยากรนำเสนอ คำศัพท์บางคำตนเองก็ยังไม่เข้าใจในความหมาย ขณะที่กำลังทำความเข้าใจกับสิ่งๆหนึ่ง สิ่งอื่นก็ถูกนำเสนอ รู้สึกว่าได้เรียนรู้น้อยมากในการอบรมครั้งนี้ การนำเสนอของท่านวิทยากรรวดเร็วตามระยะเวลาของการอบรม แต่สิ่งที่ตนเองได้รับกลับได้ไม่เต็มที่เท่าใดนักจึงอยากท่านอาจารย์นำเรื่องที่เราอบรมมาร่วมสนทนากันอีกครั้งในห้องเรียน อยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมแต่การทำความเข้าใจด้วยตนเองเกรงว่าจะเป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเท่าที่ควร จึงอยากให้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นสู่กิจกรรมในชั้นเรียนในครั้งต่อไป

หมายเลขบันทึก: 580513เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2014 06:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2014 06:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี