จัดบอร์ดหน้าห้องกลุ่มสาระ ฯ (7/11/57)

ได้รับงานด่วนจากหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้จัดทำบอร์ด ค่านิยม 12 ประการ ....เพราะ จะต้องได้รับการตรวจ และให้ครูประจำชั้นทุกห้องจัดทำบอร์ดของห้องเรียนตนเอง

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

V

V

และนี่ก็เป็นบอร์ดหน้าห้องกลุ่มสาระ ฯ ค่านิยม 12 ประการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)