คิดเรื่องงาน (89) ทุนประกอบอาชีพระหว่างเรียน (ระบบและกลไกการหนุนเสริมการเรียนรู้ของนิสิต)

ผมชอบนิสิตกลุ่มนี้มาก ไม่ได้งอมืองอเท้ารอใครๆ ให้ก้าวเข้าไปช่วยเหลือ หากแต่รักในการที่จะเรียนรู้อย่างมีศักดิ์ศรี มิใช่ขอกันเปล่าๆ เสมือนการศรัทธาต่อการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ และเจ้าการลงมือทำนี่แหละคือประสบการณ์ หรือทักษะชีวิตหลากมิติที่พวกเขาจะได้รับ

          นานมากโขเลยทีเดียวกับการห่างหายไปจากเวทีกรรมการคัดกรองทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพอิสระระหว่างเรียนของนิสิต
          วันนี้ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗)  เป็นอีกครั้งที่ผมหวนกลับไปเป็นกรรมการดังกล่าว

     


           ทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพอิสระระหว่างเรียน เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นให้นิสิตมากู้ยืมไปประกอบอาชีพระหว่างเรียนโดยไม่คิดออกเบี้ย โดยนิสิตจะทำคนเดียว หรือทำเป็นกลุ่ม หรือมีหุนส่วนก็ได้ ซึ่งมีระยะเวลาทำงาน ๑ ปีเต็มๆ
           โครงการดังกล่าวนี้ฯ เกิดขึ้นยุคแรกในราวๆ ปี ๒๕๔๒ นิสิตที่มาขอรับทุน สามารถนำทุนดังกล่าวกลับไปทำที่บ้านเกิดได้ แต่ระยะหลังๆ ส่วนใหญ่แล้วนิสิตที่มาขอกู้ยืมก็มักดำเนินการอยู่ในจังหวัดมหาสารคามแทบทั้งสิ้น
โดยส่วนตัวผมชอบโครงการนี้มาก เพราะมันดีกว่าการมาขอรับทุนให้เปล่า เพียงเพราะขาดแคลน หรือไม่ก็เรียนเก่ง ฯลฯ
           โครงการดังกล่าวนี้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ชีวิตหลากหลายอย่าง ใครมีความฝันใดก็จัดทำร่างโครงการมาเสนอต่อกรรมการ แต่ต้องไม่กระทบต่อการเรียน และต้องไม่ใช่การขอกู้ไปแล้วนำไปใช้ในทางที่ผิดๆ

            นิสิตบางคนมาเสนอขอกู้ยืมเงินไปทำของที่ระลึก บ้างก็เสื้อและการสกรีนเสื้อ บางคนก็ไปทำไอติมทอด บางคนกู้ยืมไปทำชานม-กาแฟ เฉาก๊วย ฯลฯ

ม่รู้สิครับ, ผมชอบนิสิตกลุ่มนี้มาก ไม่ได้งอมืองอเท้ารอใครๆ ให้ก้าวเข้าไปช่วยเหลือ หากแต่รักในการที่จะเรียนรู้อย่างมีศักดิ์ศรี  มิใช่ขอกันเปล่าๆ   เสมือนการศรัทธาต่อการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ  และเจ้าการลงมือทำนี่แหละคือประสบการณ์ หรือทักษะชีวิตหลากมิติที่พวกเขาจะได้รับผ่านโครงการที่นำเสนอฯ

           ภายหลังการพิจารณากลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมถือวิสาสะถามคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งกำกับดูแลเรื่องนี้ในหลายประเด็น เช่น ระบบการหนุนเสริมการทำงานของนิสิต การประเมินผล ฯลฯ

 ผมให้ข้อเสนอแนะง่ายๆ เพื่อให้นำกลับไปทบทวนว่าดีหรือไม่ เช่น---

  • จัดทำฐานข้อมูลของนิสิตกลุ่มนี้ และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสิตอย่างเป็นรูปธรรมอย่างหลากหลายทาง ทั้งอินเทอร์เน็ต หนังสือแจ้งเวียนตามคณะ
  • นำนิสิตเหล่านี้ออกรายการวิทยุ-ทีวีในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การเป็นต้นแบบ หรือกระทั่งการประชาสัมพันธ์
  • ป้อนงานแก่นิสิตผ่านเวทีที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ
  • จัดเวทีให้นิสิตเหล่านี้เข้ามาพบปะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในเวทีกิจกรรมสำคัญๆ เช่น โครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน เปิดโลกกิจกรรม นัดพบตลาดงาน วิชาพัฒนานิสิต
  • มีการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบัญชีและการตลาด พร้อมทั้งเชิญนิสิตรุ่นก่อนๆ ที่ได้รับทุนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนิสิตรุ่นปัจจุบันที่กำลังดำเนินงาน
  • เชิญนิสิตกลุ่มนี้มาเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอาชีพระหว่างเรียน ทั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและการเป็นต้นแบบของการรับผิดชอบต่อตนเองผ่านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  • ฯลฯครับ, ผมมีความเชื่อว่าข้อเสนอแนะของผม  หาใช่ผิดเพี้ยน  หรือเกินความจริงที่สามารถจัดทำขึ้นได้  มันเป็นเสมือนระบบและกลไกของการหนุนเสริมการดำเนินงานของนิสิต  เป็นการหนุนเสริมเชิงรุกหลากระบบ  มิใช่แค่การติดตามเยี่ยมเยียน ซึ่งนานๆ  ถึงจะไปที (๖ เดือน/ครั้ง)

              นอกจากนั้นผมยังฝากข้อคิดเล็กๆ ว่าจะดีแค่ไหน  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว  ถอดบทเรียนแต่ละคนออกมาเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ  เพื่อเป็นชุดบทเรียนแห่งการเรียนรู้ผ่านการเรียนและการใช้ชีวิต...

              และนั่นยังรวมถึงการทำสกุ๊ปเผยแพร่เป็นระยะๆ  ในจดหมายข่าวรายสัปดาห์ขององค์กร   ซึ่งผมเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยากเลย  ขอเพียงกล้าเปลี่ยนความคิด  ทิศทางและวิธีการก็จะเปลี่ยนไปพร้อมๆ กัน กระบวนการเหล่านี้ จะทำให้นิสิตรู้สึกมีขวัญและกำลังใจ  มิใช่รู้สึกว่าพอได้รับทุนมาแล้วก็ถูกปล่อยให้สู้รบปรบมือกับสภาวะต่างๆ อย่างเดียวดาย

             ซึ่งในหลายปีก่อนในสมัยที่ผมเคยดูแลรับผิดชอบงานทำนองนี้  ผมถึงขั้นป้อนงานต่างๆ แก่นิสิต  ประสานคณะต่างๆ ช่วยจ้างงาน ซื้อสินค้าของนิสิต  หรือกระทั่งการหนุนให้มหาวิทยาลัยได้จัดหาพื้นที่ให้นิสิตเหล่านี้ได้โชว์สินค้า  และจำหน่ายสินค้า  ซึ่งมีทั้งเอาสินค้าของนิสิตมาโชว์ไว้ที่หน่วยงานเลยก็เคยทำ
             ยิ่งไปกว่านั้นยังรวมถึงการพยายามผลักดันให้เกิดถนนคนมีฝันขึ้นมา  (คล้ายถนนคนเดินนั่นแหละ)   เพื่อรองรับการขับเคลื่อนในเรื่องเหล่านี้ไปพร้อมๆ กันสำหรับผมแล้ว ดีใจและสุขใจมากกับการได้หวนกลับไปร่วมพิจารณากลั่นกรองในเรื่องเหล่านี้ และจะสุขใจทบทวีอย่างมหาศาล หากข้อเสนอของผมถูกนำไปประยุกต์ใช้ในระบบ –บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมมากค่ะที่เกิดการเรียนในท้องถิ่น

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ  krutoom

ผมเชื่อว่าในอนาคตกิจกรรมในทำนองนี้  จะเป็นการวางรากฐานให้นิสิตดูแลตัวเองได้ หรือกระทั่งกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิด หรืออื่นๆ อย่างพอเพียงได้...

เขียนเมื่อ 

ชอบโครงการนี้มากค่ะอาจารย์

ดีกว่าให้อะไรเปล่าๆ อย่างที่อาจารย์ว่า  นิสิตได้ฝึกการยืนบนลำแข้งตัวเอง ไม่งอมืองอเท้า  เกิดการเรียนรู้ชีวิตจริงๆ ที่ยิ่งใหญ่มาก ที่สำคัญพวกเขาจะเห็นคุณค่าของเงิน และคุณค่าของการทำงาน (ที่คนรุ่นใหม่จำนวนมากไม่เห็น)

ต้องขอขอบคุณอาจารย์และมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนเรื่องนี้แบบครบวงจร

เขียนเมื่อ 

อยากเห็นโครงการแบบที่คุณแผ่นดินเสนอ

จำได้ว่านิสตขายของ

มีหนังสือและของมือสองด้วย

ดีใจที่ได้ทบทวนและทำงานแบบนี้ครับ

ชอบนิสิตกลุ่มนี้มากค่ะ ไม่ได้งอมืองอเท้ารอใครๆ ให้ก้าวเข้าไปช่วยเหลือ หากแต่รักในการที่จะเรียนรู้อย่างมีศักดิ์ศรี....สร้างคนดี บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง เป็นฐานอันมั่นคงของแผ่นดิน ขอบคุณมากค่ะ

-สวัสดีครับ

-กิจกรรมของน้องๆ นักศึกษาถือเป็นแบบอย่างที่ดีและเพื่อสานฝันและบ่มเพาะอาชีพในอนาคตด้วยนะครับ

-เป็นกำลังใจให้นะครับ

เขียนเมื่อ 

ครับคุณ krutoom...

ชุมชน เป็นห้องเรียน
ชุมชน คือคลังความรู้ครับ..
นั่นคือสิ่งที่เราเชื่อและศรัทธา เสมอมา

เขียนเมื่อ 

ครับ คุณnui

นิสิตที่มาขอทุนนี้  ถือเป็นกลุ่มนักเรียนรู้ขนานเอกที่ต้องได้รับการหนุนเสริม สนับสนุนครับ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะชีวิตและเห็นกลไกของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในแต่ละปีตั้งงบไว้สนับสนุนนิสิตในวงเงินสองแสนบาท
ถือว่าน้อยมากครับ แต่เราก็ยังยึดมั่นและหนุนเสริมต่อไป...

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ครับ อ.ขจิต ฝอยทอง

ในอนาคต  คงได้ฟื้นโครงการหลายๆ โครงการอีกครั้ง
ยิ่งทุกวันนี้ ตลาดคลองถมโหมสะพัดเหลือหลาย
พื้นที่คุณภาพบางอย่าง บางเรื่องในสถานศึกษาก็น่าจะมีขึ้นได้
โดยเฉพาะในมิติการแลกเปลี่ยนสิ่งของ เหมือนแบ่งปันกันใช้..ประมาณนี้....