บัณฑิตต้องไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาต้องไม่เชื่ออะ ไรง่ายๆ" เพียงรับรู้ไว้ก่อนแล้วเอาไปพิจารณาค้นคว้าให้เห็นเหตุเห็น ผลด้วยตนเอง

     บัณฑิตไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ จาก หลักความเชื่อในพระพุทธศาสนา โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
          ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้พระสารีบุตรฟัง พระสารีบุตร นี่เป็น “มือขวา” ของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ธรรมะ พระโมคคัลลานะ เป็น “มือซ้าย” พอพระพุทธเจ้าเทศน์จบลง ก็ทรงตรัสถามว่า “สารีบุตร… เธอเชื่อไหม ที่ตถาคตกล่าว” “ยังไม่เชื่อพระเจ้าข้า” พระสารีบุตรตอบ พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่า “ชอบแล้ว เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาต้องไม่เชื่ออะ ไรง่ายๆ” เพียงรับรู้ไว้ก่อนแล้วเอาไปพิจารณาค้นคว้าให้เห็นเหตุเห็น ผลด้วยตนเอง จึงจะเชื่อ ได้ยินได้ฟังอะไรต้องพิจารณา โดยรอบคอบ จน ประจักษ์ชัดแก่ใจแล้วจึงปลงใจเชื่อลงไป นี่คือ หลักความเชื่อในพระพุทธ ศาสนา
     ข้อมูลจาก : พระมหาธวัชชัย คุณากโร (เกื้อเกตุ) วัดอตัมมยตาราม ตั้งอยู่ ณ เมืองวูดดิลวิลล์ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา  e-mail : [email protected]

     นำบางส่วนมาจาก มุมธรรมะและข้อคิด เมืองลุงดอทคอม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากพ่อความเห็น (0)