วิธีการดำเนินการอภิปรายแบบนวัตกรรม

ในการประชุมครบรอบ ๑๐ ปี ของ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิธีการดำเนินการอภิปรายแบบนวัตกรรม
คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต เล่าเรื่องการไปร่วมประชุมของสถาบันเพิ่มผลผลิตน่าอ่านมาก    โดยเฉพาะในย่อหน้ารองสุดท้ายที่เป็นตัวอัษรสีแดง     ที่เล่าเรื่องคุณประสิทธิ์ทำหน้าที่ moderator การอภิปรายกลุ่มแบบใหม่  


Dear All,
I attended a seminar held to celebrate the 10th anniversary of Thailand Productivity
Institute....nice to meet with Ajarn Suvichakorn from St. John University who's a TQA assessor, and Ajarn Boondee, our benchmarking lady ka. Couldn't help telling you all about it na ka.
Dr. Suvit Maesincee who was the keynote speaker gave a very interesting talk. He emphasized the role of the private sector to link up with the government and the need for our country to think more strategically how to become more competitive by looking at the world, the region and our own standing. He also said we needed to look into ASEAN as sources for raw materials...from Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam...work with Indonesia and Malaysia as countries of production (he didn't
mention about the Philippines and Brunei), and cooperate with Singapore as the country giving services in different forms.
Again and again, capacity building of our people is still our weakness! Dr. Panit, Executive Director of the Institute also stressed that Thai managers still suffer from having employees with poor English and IT skills...worse for English ka.
I agree with Dr. Suvit on these two points but it seems that the government is doing all the thinking and talking but no one seems to be putting them into actions from the macro to the micro levels. We're still stuck with our own missions and routine, don't you think?
The last session on sharing experiences of large companies is what I enjoyed most ka. We learned about Bumrungrat hospital which takes care of over 1 million patients every year, 40% and 60% are foreigners and Thais respectively but both groups generate about the same percentage of income at 50%. They charge one same price for all nationals. Some Thai people could complain that the Thais would have to cover other costs incurred by foreign patients, especially the hiring of people who can speak different foreign languages ka. I've asked the executive director of the hospital his permission for me and my team to visit the hospital to learn more about their services especially when handling people from diverse cultural, ethic and religious background ka...would be real interesting  na ka!
I was thrilled with how Toyota stands to compete against the US's 'big three'. It's truly
impressive to learn how hard they try to train their staff, how they invest in market research to identify the affordability level of people in different countries to mark the car prices. Training and communication seem to be the main keys to their successes.
Yum company (KFC, A&W and Pizza Hut) thought of their customers as their parents in order for the staff to treat their customers well while ensuring the food safety as its prime importance of its products.
I also like Pooncement's (กลุ่มปูนซีเมนต์ไทย – วิจารณ์)  thinking ka. They have their umbrella philosophy that all the companies in the group have to uphold but the company is open for each of the companies to have its own values and culture, since each has its own context....this made me think of our IQA right away.
Universities must be aware and proud of their philosophy while opportunities for each faculty to develop its values would allow all to grow healthily! I feel more and more appreciative of the need to understand one's own agency's philosophy because it's the solid base for directions of the agencies na ka.
The last point I'd like to share is the way Ajarn Prasit (former director of Thailand
ProductivityInstitute)  handled the session as its moderator. I think it's real innovative ka. The four panelists started with a brief talk about their businesses, what they've done to be on the competitive edge and what their next steps are. Then, all were asked to pose questions to each other which means each panelist would have to answer three questions from the other three panelists...all are key leaders in different businesses with different viewpoints and experiences.
Ajarn Suvichakorn and I were impressed with this style of moderating a session....productive, beneficial, different and enjoyable ka.
Would have to let you all go dee gwa ka. More in a few days na ka.
Warm regards.
Porntip

เรื่องของการยกระดับความสามารถของประเทศด้านการจัดการ และด้านความสามารถของคน เป็นเรื่องใหญ่     เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคุณภาพ    กระบวนการเรียนรู้   การจัดการความรู้  
วิจารณ์ พานิช
๒๓ ตค. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)