สรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๔๘

JJ
KKU_KM 2005

  นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ ห้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่การลงนามความตกลง ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการเป็นต้นมา จนกระทั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้มีแนวทางให้มหาวิทยาลัย มอบหมายให้รองอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบในปี งบประมาณ ๒๕๔๙ ดังนั้น จะมีการปรับยุทธศาสตร์การดำเนินการใหม่ในวัน พุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘

  เอกสารที่ปรากฏข้างล่างนี้เป็น บทสรุปสำหรับผู้บริหารส่วนหนึ่ง ที่จะนำเสนอผลงานในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ดังนี้ครับ

          การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในแนวคิด ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการนำความรู้ของคนในองค์กร ( ม.ข) มาใช้พัฒนาขีดความสามารถของให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการ" ลปรร " ความรู้เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร

    วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เสวนา ประชุม สัมมนา การสร้างและพัฒนาทีมจัดการความรู้ในสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ประกอบด้วยผู้จัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) ผู้อำนวยความสะดวก และผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้  ให้มีความสามารถสร้างให้เกิด การจัดการความรู้ในองค์กรและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรวบรวมประมวลองค์ความรู้ ในสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาในรูปแบบต่างๆ การสรุปบทเรียนรู้ปัจจัยแห่งความสำเร็จ อุปสรรค และข้อเสนอของการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย นำมาเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (Web site) รวมถึงการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภายใต้สังกัดต่อไปได้
    ในรอบระยะเวลาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 – เดือนกันยายน 2548

   ในส่วนของมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการ ได้เริ่มกิจกรรม KM ตามแผนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 เป็นต้นมา (ก่อนนี้ศูนย์ฯดำเนินการ KM ในลักษณะกิจกรรมอบรมทั่วๆ ไป เช่น เชิญ ศาสราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช และ ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด มาบรรยาย และ ทำความเข้าใจ กับ คณบดี ผู้บริหาร และ ที่ที่มีมีความสนใจเป็นระยะๆ ตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๔๗)
   สำหรับกิจกรรมการดำเนินงาน ได้แก่ จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop)  การ  อบรมและคำแนะนำวิธีการทำ (University Knowledge Management : UKM) การจัดตั้งทีมงานเพื่อดำเนินโครงการเครือข่ายการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการกำหนดวิธีการนำการบริหารจัดการความรู้ไปปฏิบัติในองค์กร และติดตามผลการดำเนินงาน
  ดัชนีชี้วัด คือ จำนวนหน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ คิดเป็นร้อยละ 54.05    การเกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)   และมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ จำนวนครั้งในการจัดอบรม ผู้บริหารทุกระดับเกิดความรู้ ความเข้าใจ จำนวนตามแผน 965 คน มีผู้เข้ารับการอบรมจริง จำนวน 811 คน คิดเป็นร้อยละ 84.04 และสามารถนำแนวทางการจัดการความรู้ไปใช้ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคน และงานในมหาวิทยาลัย


  แผนปฏิบัติการ KM-KKU 2548 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนางานพัฒนากระบวนการ KM ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การรวบรวมจากประสบการณ์การดำเนินทั้ง 4 ยุทธศาสตร์

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  มีระบบการให้รางวัลแก่บุคลากรและทีมงาน ที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ตาม "หัวปลา หรือ เป้าหมาย" ที่ตั้งไว้ (จะดำเนินการในวันครบรอบสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ )

    ปีงบประมาณ 2548 ศูนย์บริการวิชาการได้ดำเนินการจัดการความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน รวมถึงคณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก และกองต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทางศูนย์บริการวิชาการได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาแล้ว 13 ครั้ง และ แต่ละครั้งที่จัดบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ต่างก็ให้ความร่วมมือด้วยดีในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ในส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในรูปของการให้คำปรึกษา และการออกไปจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และองค์กร ประกอบด้วย

  ๑.ในส่วนของโรงพยาบาล ที่ประสานงานกับ พรพ ( HACC_KKU ) โรงพยาบาลเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (HA_KM)  ๔ ครั้ง ได้แก่   

  ๑.๑ จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลเชียงยืน โรงพยาบาลนาเชือก โรงพยาบาลแกดำ

  ๑.๒ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลบ้านไผ่ โรงพยาบาลกระนวน โรงพยาบาลภูเวียง โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ โรงพยาบาลโรคติดต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ๑.๓ จังหวัดสกลนคร ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนในนาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

  ๑.๔ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จ โรงพยาบาลคำม่วง โรงพยาบาลท่าคันโท โรงพยาบาลร่องคำ

  ๑.๕ จังหวัดนครพนม โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง

  ๑.๖ จังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลพนมไพร โรงพยาบาลจตุรพัตรพิมาน โรงพยาบาลโพธิ์ชัย โรงพยาบาลเมืองสรวง และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

    ๒. การจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัย

       มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริการวิชาการ และ ทีมงานจากตัวแทนคณะต่างๆ ได้ออกให้บริการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Knowledge management:KM กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาภายนอก สรุปได้ดังนี้

     ๒.๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑ จังหวัดขอนแก่น

     ๒.๒ KM: ผู้บริหารระดับกลาง จังหวัดเลย

     ๒.๓ KM: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.) จำนวน ๓ ครั้ง

     ๒.๔ KM: สำนักงานจังหวัดขอนแก่น สำหรับผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูง และ การสร้างเครือข่าย รวม ๔ ครั้ง ( และจะมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ หลังการดำเนินการอีก ๑ ครั้ง )

     ๒.๔ KM: สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา  ๒ ครั้ง ( ครั้งแรกสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่สองติดตาม เพื่อให้ข้อเสนอแนะ หลังการดำเนินการของชุมชนนักปฏิบัติ )

      ๒.๖ KM: สำนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและ เยาวชน จังหวัดขอนแก่น

      ๒.๗ KM: สำหรับผู้บริหารระดับกลาง จังหวัดยโสธร

      ๒.๘ KM: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

      ๒.๙ KM: สำหรับเครือข่ายสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเลย ( ๑๐ จังหวัด) 

  ๓. ส่วนสุดท้าย คือ ได้จัดทำ Web Blog ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์บริการวิชาการ  และ จากทีมงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

   สำหรับในงบประมาณ ๒๕๔๙ จะได้นำเรียนให้ทราบ หลังจากมีการ "ลปรร"ในกลุ่มทีมงานต่อไปครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#kku#มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 5787, เขียน: 23 Oct 2005 @ 18:10 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)