ความก้าวหน้าของการดำเนินงานเพื่อคนพิการ ที่เขาชัยสน

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในการดำเนินงานรอบที่ 2 ของเครือข่ายหน่วยบริการเขาชัยสน มีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การจัดมหกรรมส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิฯ เทิดพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช โดยมีการบูรณาการหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง การศึกษาพิเศษ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพฯ กาชาดจังหวัด อำเภอเขาชัยสน เป็นต้น เข้าร่วมจัดกิจกรรมด้วย กำหนดไว้เป็นวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ที่จะถึงนี้ รวมถึงการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิในแง่ของการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตเป็นหลักสำคัญ

     เครือข่ายหน่วยบริการ (CUP) เขาชัยสน ได้จัดทำเอกสารแผนกลยุทธ์ร่วมกับเครือข่ายคนพิการ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่คนพิการ อำเภอเขาชัยสน ปี 2548 (รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน ที่ พท 0227.1/791 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2548) ทั้งนี้เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากกองทุนการจัดบริการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดพัทลุง ต่อจากรอบที่ 1 ในวงเงินรวม 50,000 บาท โดยได้รายงานผลการดำเนินงานของรอบที่ 1 มาด้วยแล้วนั้น

     จากผลการดำเนินงานที่รายงานมาให้ทราบ ก็พบว่าเป็นที่น่าพอใจ คือ มีการขึ้นทะเบียนคนพิการฯ รายใหม่เกินเป้าหมาย ร้อยละ 15.13 มีผลให้ความครอบคลุมของสิทธิฯ คนพิการอยู่ที่ร้อยละ 82.01 (เป้าหมายกระทรวงฯ ร้อยละ 80.00) พร้อมทั้งมีการถอดบทเรียนที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินงาน และประเด็นที่ควรแก้ไขปรับปรุงในการดำเนินงานครั้งต่อไปมาด้วย

     ในปัจจุบันได้มีการนำแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายเขาชัยสน ไปปรับใช้ยังเครือข่ายหน่วยบริการอื่น ๆ อีก 9 แห่ง อยู่แล้ว จึงเห็นสมควรให้นำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานในครั้งนี้ จากเอกสารรายงานที่ได้ส่งมานั้น ให้เครือข่ายหน่วยบริการอื่น ๆ ได้ทราบผ่านทางการประชุมสัมมนานายทะเบียนฯ UC ที่จำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 นี้ด้วย เพื่อเป็นการเสริมแรงและจูงใจในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิฯ ในสิทธิที่มีอยู่อย่างรอบด้านต่อไป

     ในการดำเนินงานรอบที่ 2 ของเครือข่ายหน่วยบริการเขาชัยสน มีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การจัดมหกรรมส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิฯ เทิดพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช โดยมีการบูรณาการหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง การศึกษาพิเศษ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพฯ กาชาดจังหวัด อำเภอเขาชัยสน เป็นต้น เข้าร่วมจัดกิจกรรมด้วย กำหนดไว้เป็นวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ที่จะถึงนี้ รวมถึงการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิในแง่ของการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตเป็นหลักสำคัญ

     จึงเห็นควรพิจารณาให้การสนับสนุนวงเงินในการดำเนินงานจากกองทุนการจัดบริการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดพัทลุง ในรอบที่ 2 ต่อจากรอบที่ 1 ในวงเงินรวม 50,000 บาท เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ฯ ที่เสนอขอมาด้วยแล้ว ทั้งนี้หากท่าน (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง) เห็นชอบตามเสนอนี้ ก็จะได้แจ้งให้เครือข่ายหน่วยบริการเขาชัยสนได้พัฒนาเป็นโครงการฉบับสมบูรณ์มาเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นตอนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)