แผนงานพัฒนาทีมฯ ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ปี 2549

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ตามกรอบที่ได้ร่วมกันคิดไว้ก็คือ เดือนละครั้ง ครั้งละ 1 วัน โดยครึ่งวันแรกเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานในพื้นที่ของตนเอง ใช้วิธีการเล่าเรื่องหมุนเวียนกันไป (มอบหมายล่วงหน้า) ครึ่งวันหลัง จะเป็นการว่ากันด้วยการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ตามส่วนขาดที่ทีมฯเห็นสมควร

     ผมใช้ข้อมูลจากการร่วมเสวนา พบปะพูดคุย หรือเวลาที่การประสานงาน ตลอกจนการ feedback กลับมาของทีมงานฯ มาวิเคราะห์ดูและยกร่างขึ้นมาคร่าว ๆ เพื่อใช้เป็นแผนงานพัฒนาทีมฯ ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ปี 2549 ได้ดังต่อไปนี้ และหากทีมงานท่านใด จะเพิ่มเติมประการใด ก็ขอให้ได้บันทึกเพิ่มไว้เลยนะครับ (ด่วนนิดนึง)
     ทั้งนี้ตามกรอบที่ได้ร่วมกันคิดไว้ก็คือ เดือนละครั้ง ครั้งละ 1 วัน โดยครึ่งวันแรกเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานในพื้นที่ของตนเอง ใช้วิธีการเล่าเรื่องหมุนเวียนกันไป (มอบหมายล่วงหน้า) ครึ่งวันหลัง จะเป็นการว่ากันด้วยการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ตามส่วนขาดที่ทีมฯเห็นสมควร ส่วนจำนวนครั้งหากจำเป็นอย่างไรก็เพิ่มเติมได้ ปรับลดได้ตามธรรมชาติ ลองมาดูที่ผม (เน้นว่าผม) วิเคราะห์ได้ ณ ตอนนี้นะครับ ซึ่งยังต้องผ่านกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอเพิ่มเติมอีก และขอถือเวทีนี้ด้วยเลย

          1. การจัดการความรู้ในงานประจำ และการใช้ Blog เป็นเครื่องมือ ทำได้อย่างไร
          2. การทำงานเป็นทีม การทำงานชุมชน และวิทยากรกระบวนการ ต้องทำอย่างไร แล้วเราจะทำได้ไหม
          3. การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงบวก และการทำแผนที่ความคิด เขาทำกันอย่างไร
          4. การพัฒนา (จุด/เติม) Empowerment ให้แก่ทีมงาน และตัวเอง จำเป็นแค่ไหน
          5. การทำวิจัย ในงานประจำ ทำยากไหม?
          6. เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลเชิงคุณภาพ ทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าใช้ได้แล้ว
          7. เวลาจะจับประเด็นโดยเฉพาะแหล่งข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพ ทำไมทำยากจัง
          8. การเขียนรายงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำเสนอตามวัตถุประสงค์ ทำอย่างไรให้คนอ่านประทับใจ
          9. …
              .
              .
              .              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)