หน้าที่ของนายทะเบียน UC

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มีหน้าที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนสําหรับกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิวาง และกรณีเด็กแรกเกิด ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระเบียบปฏิบัติของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกระทรวงสาธารณสุข หรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเป็นสำคัญ

     จากบันทึกเรื่อง สัมมนานายทะเบียน UC ซึ่งนายทะเบียนมีหน้าที่อะไร ทำไมต้องมีนายทะเบียน UC ด้วย ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องอธิบายครับ

     กล่าวคือ โดยที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีระบบการลงทะเบียนสําหรับกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิว่าง และกรณีเด็กแรกเกิด ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยการพัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียนกรณีมาตรา 8 ผ่านทางเว็บไซต ทั้งนี้เพื่อช่วยใหการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ตามมาตรา 8 ทําไดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการลงทะเบียนซ้ำซ้อน และใชสิทธิในการเบิกกรณีฉุกเฉินโดยไมถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนได้อย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากการลงทะเบียนตามระบบดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อหน่วยบริการและประชาชน และป้องกันการแอบอ้างชื่อในการลงทะเบียนให้กับบุคคลอื่นโดยพละการ

     เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงาน และป้องกันปัญหาดังกล่าวข้างต้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดังต่อไปนี้มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนจังหวัดพัทลุง และเครือข่ายหน่วยบริการ (CUP) ในจังหวัดพัทลุง ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 คือ
      1. นายอนุชา  หนูนุ่น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 5  สสจ.พัทลุง เป็นนายทะเบียนฯ ผู้รับผิดชอบประจำ สสจ.พัทลุง (สปสช.สาขาพัทลุง)
      2. น.ส.กิริฎา  มากช่วย ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 5 รพ.พัทลุง เป็นนายทะเบียนฯ ผู้รับผิดชอบประจำเครือข่ายหน่วยบริการเมืองพัทลุง
      3. น.ส.สุคนธา  รัตโน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.กงหรา เป็นนายทะเบียนฯ ผู้รับผิดชอบประจำเครือข่ายหน่วยบริการกงหรา
      4. นายธงชัย   สอวัฒนชาติ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.เขาชัยสน เป็นนายทะเบียนฯ ผู้รับผิดชอบประจำเครือข่ายหน่วยบริการเขาชัยสน
      5. นายสุขประเสริฐ   เวชรังสี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.ตะโหมด เป็นนายทะเบียนฯ ผู้รับผิดชอบประจำเครือข่ายหน่วยบริการตะโหมด
      6. นายธวัชชัย   อรุณรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 6  รพ.ควนขนุน เป็นนายทะเบียนฯ ผู้รับผิดชอบประจำเครือข่ายหน่วยบริการควนขนุน
      7. นางเตือนใจ   ปัตโก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.ปากพะยูน เป็นนายทะเบียนฯ ผู้รับผิดชอบประจำเครือข่ายหน่วยบริการปากพะยูน
      8. นางเพ็ญนิภา   คงเดช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.ศรีบรรพต เป็นนายทะเบียนฯ ผู้รับผิดชอบประจำเครือข่ายหน่วยบริการศรีบรรพต
      9. นางปรีดา  ขุนณรงค์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.ป่าบอน  เป็นนายทะเบียนฯ ผู้รับผิดชอบประจำเครือข่ายหน่วยบริการป่าบอน
      10. นางอัมพร  ภิวัฒนกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.บางแก้ว เป็นนายทะเบียนฯ ผู้รับผิดชอบประจำเครือข่ายหน่วยบริการบางแก้ว
      11. นายวุฒิชัย   แก้วสม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 6 รพ.ป่าพะยอม เป็นนายทะเบียนฯ ผู้รับผิดชอบประจำเครือข่ายหน่วยบริการป่าพะยอม

     ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ มีหน้าที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนสําหรับกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิวาง และกรณีเด็กแรกเกิด ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระเบียบปฏิบัติของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกระทรวงสาธารณสุข หรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเป็นสำคัญ

     อนึ่ง หากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยงานหรือเครือข่ายหน่วยบริการเดียวกันเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการร่วมกัน หรือรับผิดชอบแทนก็ได้ โดยให้ทำบันทึกมอบหมายและรับมอบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงทราบทุกครั้งด้วย

     หมายเหตุ : คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ที่ 37/2548 เรื่อง แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่เป็นให้เป็นนายทะเบียนจังหวัดพัทลุง และเครือข่ายหน่วยบริการ (CUP) ในจังหวัดพัทลุง ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)