postmodernism

postmodern

จากการได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับวิธีคิดเชิงกระบวนทัศน์ของ postmodernism ทั้งภายในห้องเรียนและตำราฝรั่งแล้วก็ศึกษาเชิงกรณีหรืออุบัติการณ์ต่างๆ ของเมืองไทยเราเอง ทำให้รู้สึกว่ากระบวนทัศน์ postmodern กำลังเข้ามาอิทธิพลต่อวิธีคิดและวิธีการดำเนินชีวิตของตัวเองไม่น้อยเลย ดังนั้นจึงอยากค้นคว้าแล้วก็เรียบเรียงให้เห็น ว่าอิทธิพลทางความคิดเหล่านี้มีส่วนกำหนดชีวิตตนเองและสังคมภายหน้าอย่างไร โดยจะข้อนำเสนอเป็นช่วงๆ ตามที่ตนเองมีพลังปัญญาทำงานมาได้ แล้วก็การค้นคว้าเรียบเรียงจากแหล่งข้อมูลที่ปรากฎภายในสื่อต่างๆ ที่ค้นพบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน maxldi and postmodernismความเห็น (0)