เมื่อวานนี้ (22 ต.ค.48)  ผู้เขียนได้มีโอกาสนำนักศึกษา MBA. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 29 คน ไปเยี่ยมชม ศึกษา-ดูงาน โรงงานไทยเรยอน (บริษัทไทเรยอน จำกัด (มหาชน))

สิ่งที่น่าสนใจในบริษัทแห่งนี้  นอกจากจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่มีกำลังการผลิตเส้นด้ายส่งออกมาที่สุดเป็นอันดับสามของโลกแล้ว  สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ "เขามีวิธีการบริหารจัดการ" อย่างไร

จากการบรรยายสรุปของรองประธานบริษัทและผู้จัดการแผนก พบว่า "บริษัทมีวิธีการบริหารจัดการความรู้ KM:Knowledge Management ที่กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรไปแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นการทำ 5 ส. , QC. KAIZEN, TPM ฯลฯ

ผู้เขียนได้มีโอกาสสอบถาม, สัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่าย HRM. ได้แง่คิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำงานของบุคลากรในบริษัท  ทุกคนจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน/เป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งได้รับการผลักดันและการสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่จากท่านรองประธานบริษัท (ผู้บริหาระดับสูงชาวอินเดีย) ซึ่งเดินทางมาตั้งหลักปักฐาน สร้างกิจการโรงงานไทยเรยอนที่ ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เมื่อ 28 ปีที่ผ่านมาจวบจปัจจุบัน ด้วยเงินลงทุนไม่กีสิบล้านบาท กลายเป็นบริษัทมหาชนที่มีทุนดำเนินการและผลประกอบการปีละไม่น้อยกว่าหมื่นล้านบาท  มีพนักงานเริ่มต้นเพียงไม่กีสิบคนมาเป็นพนักงานเกือบพันคนและมีกิจการในบริษัทเคือข่ายในประเทศจีน อินโดนีเวียและฟิลิปปินส์

ผลจากการได้เข้าเยี่ยมชมศึกษา-ดูงานบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการสิ่งทอระดับโลกในครั้งนี้ ผมได้แง่คิดที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง  ได้เรียนรู้วิธีคิด วิธีทำงานซึ่งผู้บริหารระดับสูงเปิดโอกาสให้พนักงานระดับปฏิบัติการได้ "มีส่วนร่วม" และมีการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้ "พัฒนาอย่างต่อเนื่อง" ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็น "บุคคลแห่งการเรียนรู้"