ตามไปดูบริษัทWorld Class Organization

บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)กับการจัดการความรู้
เมื่อวานนี้ (22 ต.ค.48)  ผู้เขียนได้มีโอกาสนำนักศึกษา MBA. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 29 คน ไปเยี่ยมชม ศึกษา-ดูงาน โรงงานไทยเรยอน (บริษัทไทเรยอน จำกัด (มหาชน))

สิ่งที่น่าสนใจในบริษัทแห่งนี้  นอกจากจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่มีกำลังการผลิตเส้นด้ายส่งออกมาที่สุดเป็นอันดับสามของโลกแล้ว  สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ "เขามีวิธีการบริหารจัดการ" อย่างไร

จากการบรรยายสรุปของรองประธานบริษัทและผู้จัดการแผนก พบว่า "บริษัทมีวิธีการบริหารจัดการความรู้ KM:Knowledge Management ที่กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรไปแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นการทำ 5 ส. , QC. KAIZEN, TPM ฯลฯ

ผู้เขียนได้มีโอกาสสอบถาม, สัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่าย HRM. ได้แง่คิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำงานของบุคลากรในบริษัท  ทุกคนจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน/เป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งได้รับการผลักดันและการสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่จากท่านรองประธานบริษัท (ผู้บริหาระดับสูงชาวอินเดีย) ซึ่งเดินทางมาตั้งหลักปักฐาน สร้างกิจการโรงงานไทยเรยอนที่ ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เมื่อ 28 ปีที่ผ่านมาจวบจปัจจุบัน ด้วยเงินลงทุนไม่กีสิบล้านบาท กลายเป็นบริษัทมหาชนที่มีทุนดำเนินการและผลประกอบการปีละไม่น้อยกว่าหมื่นล้านบาท  มีพนักงานเริ่มต้นเพียงไม่กีสิบคนมาเป็นพนักงานเกือบพันคนและมีกิจการในบริษัทเคือข่ายในประเทศจีน อินโดนีเวียและฟิลิปปินส์

ผลจากการได้เข้าเยี่ยมชมศึกษา-ดูงานบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการสิ่งทอระดับโลกในครั้งนี้ ผมได้แง่คิดที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง  ได้เรียนรู้วิธีคิด วิธีทำงานซึ่งผู้บริหารระดับสูงเปิดโอกาสให้พนักงานระดับปฏิบัติการได้ "มีส่วนร่วม" และมีการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้ "พัฒนาอย่างต่อเนื่อง" ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็น "บุคคลแห่งการเรียนรู้"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการแนวใหม่ความเห็น (4)

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 
อาจารย์กรุณาเล่าลงลึกในด้านการปฏิบัติได้ไหมครับ    ว่าเขามีการทำ KM อย่างไรบ้าง
ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

ผมติดเรื่องเล่าเกี่ยวกับการปฏิบัติของบริษัทไทยเรยอนว่าเขามีการทำ KM อย่างไรบ้าง ตามที่คุณหมอวิจารณ์ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็น

วันนี้ผมได้พูดคุยสอบถามเพิ่มเติมจากคุณบัณฑิตเจ้าหน้าที่อาวุโสของบริษัท ทราบว่าทุกๆเช้า เวลา 7.30-8.30 น.
ผู้จัดการแผนก/ผู้จัดการฝ่ายทุกคนในบริษัทประมาณ 10 คน
จะเข้าร่วมประชุมกับรองประธานบริษัทฯ เพื่อรายงานผลการความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของแผนก/ฝ่ายที่ตนรับผิดชอบ จากนั้นที่ประชุมจะร่วมกันระดมความคิดเห็นและจะมีข้อสรุปร่วมกันเพื่อนำไปแจ้งให้สมาชิกในสายงานของตนเองรับรู้ รับทราบและปฏิบัติในแนวเดียวกัน  นอกจากนี้ในบริเวณที่ทำงานของแต่ละแห่งก็มีการติดป้ายประกาศข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ความสำเร็จ ความก้าวหน้าแจ้งให้พนักงานในบริษัททุกคนรับรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งทุกแผนก/ทุกฝ่ายจะกำหนดนัดหมายการประชุมพบปะกันในแผนก/ฝ่ายทั้งที่เป็นทางการได้แก่การประชุมประจำสัปดาห์ และไม่เป็นทางการได้แก่การยืนประชุมบริเวณห้องห้องหรือหน้าบรรไดทางขึ้นอาคาร

กระบวนการในการทำ KM ของบริษัท เห็นได้ชัดว่า มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการประชุม ระดมสมอง มีป้ายประกาศภายในภายนอกอาคารแสดงให้เห็นความสำเร็จ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน มีการสรุปปัญหาอุปสรรคในการทำงานและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานร่วมกัน ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทได้มีการจูงใจให้พนักงานทุกคนเสนอแนะ หรือเสนอความคิดริเริ่มใหม่ๆในการพัฒนางาน โดยมีค่าตอบแทนให้ข้อละ 10 บาท  (ดูตัวเงินเหมือนไม่มากแต่มีคุณค่ามีความสำคัญต่อการพัฒนามากยิ่งกว่า) ดังนั้นบริทแห่งนี้จึงมีการพัฒนา เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องครับ นับว่าน่าสนใจมาก

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

ผมติดเรื่องเล่าเกี่ยวกับการปฏิบัติของบริษัทไทยเรยอนว่าเขามีการทำ KM อย่างไรบ้าง ตามที่คุณหมอวิจารณ์ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็น

วันนี้ผมได้พูดคุยสอบถามเพิ่มเติมจากคุณบัณฑิตเจ้าหน้าที่อาวุโสของบริษัท ทราบว่าทุกๆเช้า เวลา 7.30-8.30 น.
ผู้จัดการแผนก/ผู้จัดการฝ่ายทุกคนในบริษัทประมาณ 10 คน
จะเข้าร่วมประชุมกับรองประธานบริษัทฯ เพื่อรายงานผลการความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของแผนก/ฝ่ายที่ตนรับผิดชอบ จากนั้นที่ประชุมจะร่วมกันระดมความคิดเห็นและจะมีข้อสรุปร่วมกันเพื่อนำไปแจ้งให้สมาชิกในสายงานของตนเองรับรู้ รับทราบและปฏิบัติในแนวเดียวกัน  นอกจากนี้ในบริเวณที่ทำงานของแต่ละแห่งก็มีการติดป้ายประกาศข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ความสำเร็จ ความก้าวหน้าแจ้งให้พนักงานในบริษัททุกคนรับรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งทุกแผนก/ทุกฝ่ายจะกำหนดนัดหมายการประชุมพบปะกันในแผนก/ฝ่ายทั้งที่เป็นทางการได้แก่การประชุมประจำสัปดาห์ และไม่เป็นทางการได้แก่การยืนประชุมบริเวณห้องห้องหรือหน้าบรรไดทางขึ้นอาคาร

กระบวนการในการทำ KM ของบริษัท เห็นได้ชัดว่า มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการประชุม ระดมสมอง มีป้ายประกาศภายในภายนอกอาคารแสดงให้เห็นความสำเร็จ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน มีการสรุปปัญหาอุปสรรคในการทำงานและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานร่วมกัน ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทได้มีการจูงใจให้พนักงานทุกคนเสนอแนะ หรือเสนอความคิดริเริ่มใหม่ๆในการพัฒนางาน โดยมีค่าตอบแทนให้ข้อละ 10 บาท  (ดูตัวเงินเหมือนไม่มากแต่มีคุณค่ามีความสำคัญต่อการพัฒนามากยิ่งกว่า) ดังนั้นบริษัทแห่งนี้จึงมีการพัฒนา เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องครับ นับว่าน่าสนใจมาก

สุรพงษ์ บัณฑิต
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ช่วยแสดงความคิดเห็นในเรื่องของสนธิกับทักษินในแนวคิดของอาจารย์ให้ผมฟังเป็นความรู้หน่อยนะครับเพราะผมมีประวัติในทางที่ไม่ดีของสนธิอยู่บ้างเหมือนกันในเรื่องการบริหารจัดการทางธุรกิจในทางลบครับ อาจารย์เชื่อในสิ่งที่สนธิได้พูดออกมาบ้างหรือเปล่าครับ ผมคิดว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำมากเลยครับ