สัมมนานายทะเบียน UC


เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ร่วมกันวางแผนการพัฒนาไปสู่เป้าประสงค์ที่แท้จริง

     ในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ผมในฐานะนายทะเบียน UC จังหวัดพัทลุง ได้นัดประชุมสัมมนานายทะเบียน UC ระดับอำเภอและผู้ช่วย เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องประมาณ 30 คน ประกอบด้วย 1) นายทะเบียน UC หรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมายประจำ CUP และผู้ช่วยฯ แห่งละ 2-3 คน รวมเป็น 22 คน 2) นายทะเบียน UC จังหวัด และผู้ช่วยฯ จำนวน 2 คน และ 6) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 คน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีแก้ว สสจ.พัทลุง

     จากเหตุผลที่ว่า เมื่อมีการนำแนวนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล มาดำเนินงาน โดยได้เริ่มดำเนินการในจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน ซึ่งในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในระยะ 4 ปี พบว่ามีความก้าวหน้าไปมาก และในส่วนของการดำเนินงานเพื่อขึ้นทะเบียนสิทธิแก่ประชาชน ระบบฐานข้อมูล มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานและมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารและรับส่งข้อมูลผ่านระบบ webbase เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางใหม่ ตลอดจนการหารือร่วมกันของผู้รับผิดชอบงานฯ ในแต่ละระดับ

     ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ร่วมกันวางแผนการพัฒนาไปสู่เป้าประสงค์ที่แท้จริงคือ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วยความเป็นธรรม และมีสุขภาวะที่ดี ตามแนวทางของการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชน

      โดยมีวาระการประชุมดังนี้

          - รับฟังแนวนโยบายด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพ จาก นพ.สสจ.พัทลุง
          - แนวทางการดำเนินงานขึ้นทะเบียนสิทธิฯ ตามโครงการหลักประกันสุขภาพที่ปรับเปลี่ยนใหม่
          - แนวทางการปฏิบัติของนายทะเบียนฯ “การขึ้นทะเบียนสิทธิฯ การพัฒนา และการใช้ฐานข้อมูลประชากรสิทธิฯ UC ในหน่วยบริการ”
          - อภิปรายกลุ่ม “ประเด็นปัญหาจากการปฏิบัติในปี 2548 และแนวทางการดำเนินงานฯ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายหน่วยบริการฯ – หน่วยบริการฯ (CUP) เข้มแข็งในปี 2549 ควรจะเป็นอย่างไร”
          - จัดทำแผนงาน/โครงการ ปี 2549
          - ทบทวนข้อสรุปฯ และปิดการประชุม

     ในการสัมมนาครั้งนี้ จะได้มีการแต่งตั้งนายทะเบียน UC เพิ่มเติมถึงระดับหน้วยบริการ และปรับเปลี่ยนจากเดิม ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ รวมแล้วก็จะมีนายทะเบียน UC และผู้ช่วยฯ ระดับต่าง ๆ ทำงานกันเป็นเครือข่ายทั้งสิ้น 161 คน กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดครับ

หมายเลขบันทึก: 5769เขียนเมื่อ 23 ตุลาคม 2005 13:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี