บันทึกอนุทินครั้งที่ 2 หลักสูตรและการสอนของประเทศในอาเซียน AEC โดย นางสาวผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์


บันทึกอนุทินครั้งที่ 2

วิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

รหัสวิชา 102611

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

อบรมเรื่อง หลักสูตรและการสอนของประเทศในอาเซียน AEC

บันทึก วันที่ 3 สิงหาคม 2557

ผู้บันทึก นางสาวผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์ รหัสนักศึกษา 57D0103110

ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ หมู่ 1 รุ่นที่ 13)


การเตรียมตัวล่วงหน้า

ได้ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ได้ทราบว่า KM นั้น คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์ประกอบสำคัญของการจัดการจัดการความรู้ คือ 1) คน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2) เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหาและแลกเปลี่ยน 3) ระบวนการความรู้ เป็นการบริหารจัดการ เพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุง

การจัดความรู้ ต้องสร้างแรงจูงใจแท้ต่อการดำเนินการนำไปสู่ความสำเร็จของการจัดความรู้


ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ

ในวันนี้ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง หลักสูตรและการสอนของประเทศในอาเซียน จากเจ้าของภาษาทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศกัมพูชา และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสรุปความรู้ได้ดังนี้

ประเทศเวียดนาม การศึกษาของประเทศเวียดนามจะแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ คือ 1. ก่อนประถมศึกษา 2. การศึกษาสามัญ 3. การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ 4. การศึกษายกระดับอุดมศึกษา 5. การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาสามัญ 12 ปี ของเวียดนามมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนได้มีวิญญาณในความเป็นสังคมนิยม มีเอกลักษณ์ประจำชาติ และมีความสามารถในด้านอาชีพ

การสอนจะใช้เวลาในโรงเรียนครึ่งวัน โดยครูควบคุมและนำเสนอบทเรียนประมาณ 15 นาที จากนั้นนักเรียนต้องคิดหรือปฏิบัติอีกครึ่งวันจะเป็นการศึกษานอกโรงเรียน

ประเทศฟิลิปปินส์ การจัดหลักสูตรของประเทศนี้ มีความทันสมัยเพราะมีหลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัยแบบเดียวกับสหรัฐอเมริกา ระบบการศึกษามีทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การศึกษาที่เป็นทางการมี 3 ระดับ ส่วนการศึกษาที่ไม่เป็นทางการรวมถึงการศึกษานอกโรงเรียน ประเทศนี้ใช้การเรียนการสอนแบบทวิภาษา คือบางวิชาจะเป็นภาษาอังกฤษ นอกนั้นเป็นภาษาฟิลิปปินส์

ประเทศกัมพูชา จัดการศึกษา 5 อันดับ แบ่งเป็น ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา การจัดหลักสูตรมีทั้งระยะยาว ระยะสั้น เพื่อรับรองความต้องการของตลาดแรงงาน

ประเทศสิงคโปร์ จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักความถนัดและความแตกต่างของตนเอง แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศนี้ได้รับการยอมรับ ซึ่งจัดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน


ความคิดเห็นประเด็นที่เรียน/อบรม

เมื่อทราบการจัดการศึกษาของประเทศต่าง ๆ แล้ว ควรพัฒนาระบบการศึกษาใหม่ โดยยึดระบบของประเทศที่มีการพัฒนาและได้รับการยอมรับมาปรับปรุงใช้กับทุกประเทศ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


การนำความรู้ไปใช้

การอบรมในครั้งนี้ ได้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอนของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีความแตกต่างกันในการจัดกิจกรรม แต่สิ่งที่มีเหมือนกัน คือ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพได้ สามารถนำความรู้ในส่วนนี้ไปปรับใช้ในการสอนในห้องเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมหน้าชั้นเรียน การสอดแทรกภาษาที่สอง ที่สาม เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคย ปรับเนื้อหาการเรียนให้น้อยลง เรียนรู้จากของจริงให้มากขึ้น


บรรยากาศในการอบรม

การเรียนในวันนี้เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีประสบการณ์ ได้เรียนรู้ระบบการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน จากเจ้าของภาษา

วิทยากรมีความกระตือรือร้นในการถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างความเป็นกันเอง การอบรมไม่น่าเบื่อผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจฟัง และมีการจดบันทึก ทำให้การอบรมครั้งนี้ราบรื่นไปได้ด้วยดี


ข้อเสนอแนะ

ควรมีการอบรมหลักสูตรและการสอนในประเทศอาเซียน อีก 5 ประเทศ คือ ประเทศบรูไน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย และประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า เพื่อทราบข้อมูล และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม

คำสำคัญ (Tags): #อาเซียน AEC
หมายเลขบันทึก: 579082เขียนเมื่อ 21 ตุลาคม 2014 15:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2014 20:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี