รายงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองแปก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

เรื่อง            รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองแปกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                   ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

ผู้รายงาน    นางสาวทัศนีย์ แก้วงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปก

ปีการศึกษา 2555 -2556

บทคัดย่อ

         รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองแปกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รายงานการสร้างโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองแปก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และ 2)รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองแปก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยผู้รายงานแบ่งการรายงานออกเป็น 2 ระยะ คือ

1.ระยะที่ 1 สร้างโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองแปกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

2.ระยะที่ 2 ประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองแปกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

ผลการรายงานพบว่า

1.ได้โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองแปก สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่สามารถนำลงสู่การปฏิบัติได้จริง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมเพื่อให้สามารถบูรณาการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนไปใช้ให้ได้กับ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและสามารถนำความรู้จากการอ่านไปพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา คือ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เน้นทักษะการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เน้นการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เน้นการแก้ไขและพัฒนา กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เน้นการพัฒนาทักษะอันต่อเนื่อง

2.การดำเนินการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองแปกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวม ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการเรียนรู้และพัฒนาเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเงิน ตามลำดับ

3.ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองแปก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2556 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2555 โดยสามารถเรียงลำดับรายวิชาที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18.10 คะแนน) วิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 13.29 คะแนน) วิชาภาษาไทย (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.26 คะแนน) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.50 คะแนน) วิชาศิลปะ (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.76 คะแนน) และวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.12 คะแนน) ส่วนวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2556 ลดลงจากปีการศึกษา 2555 ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ (ลดลงเฉลี่ย 6.70 คะแนน) วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ลดลงเฉลี่ย 2.17 คะแนน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองแปก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5ความเห็น (0)