After Action Review 5 ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เรื่อง การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

After Action Review 5

ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เรื่อง การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โดย นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์ชม รหัสนักศึกษา 57D0103117 ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ รุ่นที่13 หมู่1

รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 102611

วันที่บันทึก วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

       เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ในหัวข้อเรื่อง การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยมี ท่านผู้อำนวยการศักดิ์เดช กองสูงเนิน เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) มีครูทั้งหมด 43 คน มีผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 6 คนรวมทั้งท่านผู้อำนวยการด้วย

       องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ในความหมายของโรงเรียนเทศบาล 4 นั้น LO คือ การถาม การตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นการแข่งขันการพัฒนากับโรงเรียนอื่นๆ ในการจัดทำ LO ในโรงเรียนแห่งนี้ จะใช้แนวคิดของบิลเกต ที่ว่า “ทรัพย์สินทางปัญญามีค่าเท่ากับการเก็บรักษากล้วยหอมเท่านั้น” และ “ยิ่งให้มากเท่าไหร่ ยิ่งได้มากเท่านั้น” มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำ LO ในสถานศึกษา ซึ่งการจัดทำ LO นั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามโมเดลของ Senge ได้แก่ 1)ระดับองค์กร คือการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 2)ระดับกลุ่ม คือการเรียนรู้จากกันและกัน 3)ระดับปัจเจกบุคคล คือการใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการทำงาน หมั่นฝึกฝน ไม่ยึดติด ซึ่งเมื่อทั้ง 3 ระดับดำเนินไปด้วยกัน ไปพร้อมๆ กัน ก็จะกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ LO นั่นเอง

        KM หรือ Knowledge Management เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่นำไปใช้ในองค์กร ให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนางาน เป็นเครื่องมือที่คอยดึงศักยภาพของคนออกมาใช้ หรือที่เราชอบเรียก KM ว่า “การจักการความรู้” นั่นเอง ซึ่งความรู้ที่เราจะนำมาจัดการนั้น มีอยู่ 2 ประเภท คือ Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge นั่นก็คือความรู้ภายนอกและความรู้ภายใน การจัดการความรู้ของโรงเรียนเทศบาล 4 จะจัดการความรูทั้ง 2 ประเภทไปพร้อมกัน ดังรูปด้านล่าง

                                

        จากรูปจะเห็นได้ว่า การจัดการความรู้นั้นเป็นการจัดการความรู้แบบไม่รู้จบ สามารถเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนได้ตลอดเพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกันและยกระดับความรู้ของคนในองค์กร หลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการก็ได้อธิบายเชื่อมโยงไปถึงวงจรปลาทู ว่าวงจรปลาทูจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ส่วนหัว เปรียบเสมือนส่วน Knowledge Vision นั่นคือวิสัยทัศน์ เป้าหมายของการจัดการความรู้ ส่วนลำตัว เปรียบเสมือนส่วน Knowledge Sharing จะกระบวนการต่างๆ ในการจัดการความรู้ และส่วนหางของปลาทู เปรียบเสมือนส่วน KnowledgeAssets จะเป็นคลังความรู้ คอยรวบรวม จัดเก็บ บันทึกความรู้เอาไว้ ซึ่งการจัดการความรู้นั้นจะต้องมีบุคคลสำคัญในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุด(CEO) คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ คุณลิขิต คุณประสาน และคุณวิศาสตร์ โดยแต่ละบุคคลจะได้ทำหน้าที่ที่ตนเองถนัดของบุคคลนั้นๆ เพื่อการดำเนินการจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

           เพาะชำโมเดล เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อดำเนินการการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ซึ่งดำเนินการได้อย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มงาน 4 ช่วงชั้น และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ บุคคลในองค์กรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกอนุทิน/ AAR / Story telling ของ นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์ชม รหัส 57D0103117ความเห็น (0)