บันทึกอนุทินครั้งที่ 1 เรื่องสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยนางสาวผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์

                                                      บันทึกอนุทินครั้งที่ 1

วิชา                    การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

รหัสวิชา             102611

อาจารย์ผู้สอน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์

เรื่อง                   สังคมแห่งการเรียนรู้

บันทึก                วันที่  27 กรกฎาคม 2557

ผู้บันทึก             นางสาวผกาวรรณ   สุวรรณภูมานนท์   รหัสนักศึกษา 57D0103110

                         นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ หมู่ 1 รุ่นที่ 13)


ความรู้ความเข้าใจที่ได้

             ได้ทราบว่าสังคมแห่งการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำให้เกิดการเรียนรู้ พฤติกรรมจะเปลี่ยนตามตัวชี้วัด สมรรถนะ สังคมแห่งการเรียนรู้ต้องมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ร่วมกันแก้ปัญหา


ความคิดเห็นประเด็นที่เรียน

            การศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ดังนั้นการเรียนรู้เกิดได้ตลอดเวลา และเกิดได้กับทุกคน คนทุกคนเรียนรู้ได้ไม่ใช่จากครู แต่เรียนรู้จากการสัมผัสแหล่งข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เพราะฉะนั้นผู้เรียนต้องหมายถึงคนทุกคน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน


                                                     

การนำความรู้ไปใช้

              ต้องมีการพัฒนาการศึกษาโดยการส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างเสมอภาค เรียนรู้จากเทคโนโลยี เรียนรู้จากกันและกัน จะต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กระตือรือร้นอยู่เสมอ ฝึกให้ทุกคนได้แสดงออก ได้แลกเปลี่ยนความคิด ยอมรับซึ่งกันและกัน

บรรยากาศการเรียน

             บรรยากาศในการเรียน ท่านอาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น นักศึกษาให้ความร่วมมือในการเรียน บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง อบอุ่น ไม่ตึงเครียด

            สภาพห้องเรียนมีความเหมาะสม สะอาด เหมาะแก่การเรียนการสอน โต๊ะเก้าอี้เพียงพอต่อนักศึกษา สื่อการสอนทันสมัย แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกอนุทิน 6 ครั้ง / AAR 4 เรื่อง / Story Telling 1 เรื่อง /Story Telling เพื่อน 4 คน/ โดยนางสาวผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์ รหัสนักศึกษา 57D0103110 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ หมู่1 รุ่นที่ 13)ความเห็น (0)