แกะสลักอนุรักษ์ไทย

สาริพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานเรื่อง  การพัฒนาทักษะการแกะสลักโดยใช้หนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะ เรื่องการแกะสลักอนุรักษ์ไทย                        

ผู้รายงาน  นางสาริพรช่วยแท่น

ปีการศึกษา  ๒๕๕๖

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะ เรื่อง การแกะสลักอนุรักษ์ไทย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแกะสลักอนุรักษ์ไทยระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะ เรื่อง การแกะสลักอนุรักษ์ไทย

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยาปีการศึกษา๒๕๕๖  ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคือนักเรียนชมรมแกะสลักอนุรักษ์ไทย จำนวนนักเรียน ๑๔ คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ หนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะ เรื่อง การแกะสลักอนุรักษ์ไทย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะ เรื่อง การแกะสลักอนุรักษ์ไทย

ผลการศึกษาพบว่า

๑.หนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะ เรื่อง การแกะสลักอนุรักษ์ไทย ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  ๘๕.๖๗ / ๘๓.๔๓

๒.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแกะสลักอนุรักษ์ไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ที่เรียนโดยใช้         หนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

๓.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านประกอบการฝึกทักษะเรื่องการแกะสลักอนุรักษ์ไทยอยู่ในระดับมาก  คือ ๔.๓๒  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แกะสลักอนุรักษ์ไทยความเห็น (0)