การสอน:Flipped Classroom

AAR ( After Action Review)

อบรมวิธีการและการใช้นวัตกรรมการสอน :Flipped Classroom เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2557

โดย ท่าน ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์

นางสาวณัชชา เวียงสิมา รหัส 57D0103106 ปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน

ภาคพิเศษ รุ่นที่13 หมู่1รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 102611

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

การอบรม Flipped Classroomโดย ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ หรือ “ครูแก้ว” ครูแก้วได้เข้าสู่การอบรมด้วยวิธีการ ดูคลิปแล้วตั้งคำถาม เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนยุคใหม่ที่แต่งตัวผิดระเบียบมาโรงเรียน แล้วครูก็จะมีวิธีแก้ปัญหา ด้วยการใช้เหตุผลกับ เด็กปัจจุบันนี้ เด็กปัจจุบันชอบลองทำในสิ่งที่ผิดๆ เพื่ออยากรูความจริง ความถูกต้อง ครูแก้วจึงเริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับคนในยุคต่างๆ ซึ่งจะบ่งออกเป็น 4 ยุค ซึ่งเด็กปัจจุบันจะอยู่ในยุค Gen Z คือกลุ่มที่เกิด พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน เป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับการเลี้ยงดูที่ดี เทคโนโลยีพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองปล่อยให้ลูกอยู่กับเทคโนโลยีมาก เด็กปัจจุบันจึงมีสมาธิสั้น ไม่รู้จักความอดทน การแก้เด็กในยุคปัจจุบันจึงเป็นหน้าที่หลักของครูทุกคนร่วมกับพ่อแม่ผุปกครอง ซึ่งในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นหลัก จะเปลี่ยนเป็นเน้นนักเรียนเป็นหลัก ครูจะเป็นผู้ฝึกให้คอยอำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆ โดยการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ อยากรู้ อยากเรียน โดยการปฏิบัติจริงFlipped Classroom เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้เรียนต้องกลับไปศึกษาค้นคว้ามาก่อน เมื่อพบปัญหาให้นำกลับมาหาวิธีแก้ไข ตามขั้นตอนกระบวนFlipped Classroom ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยนวัตกรรมต่างๆ ทางเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21

สรุป การเรียนแบบFlipped Classroom กลับไปศึกษาค้นคว้ามาก่อน นำปัญหากลับมาหา

ครูผู้สอนต้องคอยเป็นโค๊ดช่วยเหลือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)