การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

เป็นแนวคิดหนึ่งครับ ในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โ่ดยการบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ แล้วส่งเสริมให้นักเรียนทำโครงงาน(เล็กๆ)สร้้างองค์ความรู้ใหม่จากแหล่งเรียนรู้โดยใช้ความรู้และทักษะจากการเรียน ขณะเดียวกัน เป็นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักเรียนไปด้วย ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้และฝึกให้นักเรียนเรียนรู้โดยกระบวนการ ๕ ขั้นตอน ได้แก่ Learn to Question, Learn to Search, Learn to Construct, Learn to Communicate, และ Learn to Service ดาวน์โหลดแนวทางการจัดได้ตามเอกสารแนบนี้ครับ การจัดการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้.docx

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้วิชาการด้านการศึกษา และเรื่องที่น่าสนใจจาก ดร.เฉลิม ฟักอ่อนความเห็น (0)