Learningorganization

ชื่อนางอัมพรนามสกุลนันทะเสนาเลขที่57D0103122

รหัสวิชา102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ปริญญาโทภาคพิเศษรุ่น13หมู่ 1 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิตโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ผู้สอนผศ. ดร.อดิศรเนาวนนท์

…………………………………………………………………………………………………………………………

AfterActionReview(AAR)

วันที่10สิงหาคม2557

ความคาดหวังในการเรียนรู้เรื่อง AfterActionReview ( AAR) และ Learningorganization ( Lo)

1.มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง AfterActionReviewหรือAAR)และ Learningorganization หรือLo)

สามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เรียนรู้

ได้เรียนรู้อะไรรู้แล้วคิดอย่างไรต่อ

AfterActionReview(AAR)เป็นการทบทวนเนื้อหาสาระ ที่ได้เรียนรู้มาแล้วนำมาเขียน โดยมีจุดมุ่งหมายของการเขียนว่าในการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องนั้นก่อนมาเรียนนั้นคาดหวังว่าเราจะได้อะไรบ้างก่อนการเรียนรู้ เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วได้ประโยชน์อะไร และเมื่อเข้าใจในเรื่องนั้นแล้วเราจะนำความรู้ที่ได้ไปทำอะไรต่อ และจะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรจากการเรียนรู้ข้อมูลเรื่องAARครูผู้นำวิธีกระบวนการดังกล่าวไปใช้กับนักเรียนรายบุคคลเพื่อให้นักเรียนได้บันทึกตามในแต่ละครั้งของการสอนของครูในแต่ละคาบเป็นการฝึกทักษะการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

Learningorganization หรือ Lo)คนในองค์กรที่ได้มีการขยายขอบเขต มีความคิดใหม่ๆ ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภาในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่นถ้ามีครูในโรงเรียนคนหนึ่งมีเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทยและสอนนักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพครูคนนี้ก็จะถ่ายทอดความรู้ความสามารถหรือเทคนิคกระบวนการสอนให้กับครูท่านอื่นๆเพื่อที่จะไม่ได้หายไปกับครูเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องย้ายหรือเสียชีวิตถ้ากล่าวถึงในเชิงธุรกิจการค้านั้นบุคคลใดก็ตามที่มีความสามารถนั้นปฏิบัติงานในบริษัทในตำแหน่งที่สูงมีความเข้าใจในงานและมีความสามารถถ้าคิดเป็นเงินแล้วมีมูลค่ามหาศาลมาก และ (Lo)มีการใช้ความคิด มีกระบวนการคือจะต้องมีความรู้ และการจัดการความรู้ให้ได้จะไม่รู้จักคำว่าการทดสอบแล้วล้มเหลวบุคคลในองค์กรจะต้องเป็นบุคคลที่มีนิสัยใฝ่รู้ค้นคว้าหาสิ่งใหม่มีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคือ เป็นการต่อยอดผู้บริหาร ต้องสนับสนุนทั้งเงินขวัญกำลังใจ และเผยแพร่ให้กันและกันอย่างมีมิตรภาพต่อกันจะนำกระบวนการถ่ายทอดในเรื่องความสามารถของบุคลากรมีคุณภาพการถ่ายทอดกันปรับใช้ภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไปความรู้ความสามารถเหล่านั้นก็จะไม่หายไปพร้อมกับคนที่ไม่อยู่ในองค์กรของเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)