ศึกษาดูงานที่โรงเรียน สัตยาไสยจังหวัดลพบุรีและโรงเรียนวนิษาจังหวัดปทุมธานี

ชื่อนางอัมพรนามสกุลนันทะเสนาเลขที่57D0103122

รหัสวิชา102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ปริญญาโทภาคพิเศษรุ่น13หมู่ 1 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิตโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ผู้สอนผศ. ดร.อดิศรเนาวนนท์

.......................................................................................................................................................................................

AfterActionReview(AAR)

วันที่7-8สิงหาคม2557

ความคาดหวังในการศึกษาดูงานที่โรงเรียน สัตยาไสยจังหวัดลพบุรีและโรงเรียนวนิษาจังหวัดปทุมธานี

1.ได้รับความรู้จากการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทักษะกระบวนการที่มีประโยชน์สารถนำไปปรับใช้ในการสอนให้มีคุณภาพต่อไป

ได้เรียนรู้อะไรรู้แล้วคิดอย่างไรและคิดอะไรต่อ

โรงเรียนแรกที่ไปศึกษาดูงานคือ โรงเรียนสัตยาไสยสิ่งแรกที่พบคือ ทางด้านภูมิศาสตร์ จะเห็นธรรมชาติติดภูเขามีต้นไม้ให้ความร่มรื่นเป็นโรงเรียนประจำ เปิดทำการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535ในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสัตยาไสยมี 53ประเทศทั่วโลกภายใต้มูลนิธิสัตยาไสโรงเรียนไม่เก็บค่าเล่าเรียนสำหรับในประเทศไทยผู้บริหารสูงสุดคือ ดร.อาจองชุมสายณอยุธยา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 352คน ครู49คนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 ส่วนนักเรียนชั้นอนุบาลไปโรงเรียนตอนเช้าแล้วกลับตอนเย็นนักเรียนทุกคนจะรับประทานมังสวิรัติ โรงเรียนแห่งนี้จะอยู่ภายใต้กฎ"ความรักความเมตตา" จะอยู่เหมือนกับเป็นครอบครัวใหญ่ครูจะคอยดูแลนักเรียนนักเรียนตลอดเวลาให้ความรักความอบอุ่นกับนักเรียนทุกคนให้นักเรียนได้มีความรู้สึกว่าเขาได้อยู่กับพ่อแม่และคนภายในครอบครัวของเขาจริงๆ ส่วนการคัดเลือกนักเรียนที่จะมาเรียนในโรงเรียนนี้มีวิธีการคัดเลือกคือให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาเข้าค่ายภายในโรงเรียนทำกิจวัตรประจำของทางโรงเรียนจัดให้สำหรับนักเรียนปฏิบัติในแนวทางเดียวกันให้ผู้ปกครองเห็นว่าลูกของตนนั้นสามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้หรือไม่เพราะนักเรียนจะต้องอยู่ประจำหลังจากนั้นก็สอบสัมภาษณ์และวัดทัศนคติของผู้ปกครอง

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไสใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เหมือนกับโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่งในประเทศไทยแต่จะเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนของครู คือคุณค่าความเป็นมนุษย์เพราะมีความเชื่อว่าเด็กต้องเริ่มด้วยการปลูกฝังในด้านคุณธรรม

จริยธรรม จะเน้นในด้านคุณธรรมนำความรู้ถ้านักเรียนเป็นคนดีในสังคมแล้วนักเรียนก็สามารถเรียนรู้รับรู้ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นคนที่เก่งมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมสวดมนต์ นั่งสมาธินักเรียนทุกคน จะเรียนรู้ในเรื่องธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเขาเอง และลงมือปฏิบัติจริงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆของครูนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมที่นักเรียนนำเสนอและลงมือปฏิบัตินักเรียนนำเสนอกิจกรรมต่างๆดังนี้

1.สถาบันวารินทร์ศึกษาสถาบันนี้มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ผลิตน้ำเพื่อไปใช้ในการอุปโภคและบริโภควิธีการจะเก็บกักจากฝนที่ตกลงมาแล้วเก็บใส่ในถังใต้ดินและน้ำที่ผ่านกระบวนการที่สะอาดแล้วนำไปใช้ภายในบ้านที่สาธิต ส่วนห้องน้ำที่ใช้จะแยกอุจจาระและปัสสวะและมีบ้านแพลอยน้ำโดยมีการจะจำลองว่าถ้าเกิดน้ำท่วมบ้านแพลอยน้ำนี้มีความสำคัญอย่างไรและนักเรียนสามารถทำอะไรบ้างในระหว่างที่น้ำท่วม

2.ถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ซึ่งนำมาหุงต้มในการประกอบอาหาร

3.เตาพาราโบเล็กจะมีอุปกรณ์คือจานดาวเทียมกระจก ใช้สำหรับทำอาหาร โดยใช้ความร้อนจากแสงแดดในการปรุงอาหาร

4.เตาพลังงานโดยใช้ถังสองร้อยลิตรตัดครึ่งในแนวยาวแล้วทำที่ใส่ถ่านด้านข้างสำหรับอบอาหารเหตุผลที่ใส่เพราะว่าเมื่ออาหารตกลงไป จะทำให้ไม่เกิดควัน และจะไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายเรา

5.ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนนำเอาจักรยานเก่ามาประยุกต์ใช้ในการปั่นและสามารถปั๊มน้ำรดน้ำต้นไม้และใช้แรงถีบปั่นจักรยานผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ได้

6.การผลิตไบโอดีเซลจะนำไปใช้กับรถโรงเรียนสัตยาไสทำให้ลดรายจ่ายเรื่องค่าน้ำมันได้มากโรงเรียนได้ขอรับบริจาคน้ำมันพืชจากโรงแรมในกรุงเทพฯนำมาผลิตไบโอดีเซลใช้

จากกิจกรรมดังกล่าวของโรงเรียนสัตยาไสจะเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วการจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงเมื่อปฏิบัติแล้วเห็นคุณค่าของผลผลิตที่เกิดขึ้นและนักเรียนมีความสุขในการเรียน

ในฐานะที่เป็นครูในการจัดการเรียนการสอนจากการศึกษาดูงานแล้วจะนำตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไยมาประยุกต์ใช้กับนักเรียนในด้านการมีสมาธิ นักเรียนส่วนมากจะไม่มีสมาธิในการนั่งสมาธิเท่าที่ควรและในเรื่องคุณค่าความเป็นมนุษย์จะเน้นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพราะเด็กบางคนขาดในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมาก

โรงเรียนวนิษาทางด้านภูมิศาสตร์แล้วจะมีความแตกต่างกับโรงเรียนสัตยาไสในเรื่องความเป็นธรรมชาติ เพราะโรงเรียนจะอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเหมือโรงเรียนเอกชนทั่วไปจะเน้นว่า นักเรียนอยากเรียนรู้อะไร

เด็กมีปัญหาอะไรหรือเด็กไม่ได้เรียนที่ตนเองอยากรู้โรงเรียนและบุคลากรจำเป็นต้องหาข้อมูลเรื่องสมองว่าในแต่ละวัยนั้นจะต้องทำอะไรบ้างโรงเรียนจึงทราบภาพจำคือเด็กต้องสนุกในการเรียนรู้เมื่อเด็กมาอยู่โรงเรียนแล้วเด็กมีความสุขและคุณครูที่สอนต้องเป็นครูดีด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนวนิษา คณะกรรมการโรงเรียนคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง นอกจากจะเรียนรู้ภายในโรงเรียนแล้วครูพานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่คือพาออกไปอยู่กับชาวบ้านที่ เรณูนครให้นักเรียนไปสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในแบบต่างๆการสอนในระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนจะเน้นในเรื่องให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเช่นการสอนโดยใช้เสียงเพลงมีคำถามพร้อมให้นักเรียนตอบ นักเรียนก็จะโต้ตอบกับครูผู้สอนด้วยการฟังเพลงในห้องเรียนมีอุปกรณ์การเรียนและมีการปฏิบัติจริงและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ก็เรียนตามหลักสูตรปกติแต่นักเรียนจะเรียนรู้เรื่องแผนที่การเดินทางไปในจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญและนักเรียนจะโหวดจังหวัดเมื่อได้แล้วก็จะค้นคว้าหาความรู้ในอินเตอร์เน็ตบ้างหรือจากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ที่นักเรียนศึกษาส่วนการแต่งกายของนักเรียนจะแต่งกายตามสบายทุกระดับชั้น

จากการศึกษาดูงานของโรงเรียนวนิษาแล้วกระบวนการที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคือการสร้างภาพจำเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนต้องสนุกสนานและมีความสุขและการลงมือปฏิบัติจริงของนักเรียนปัจจุบันนี้ส่วนมากนักเรียนไม่ค่อยได้ลงมือปฏิบัติมากเท่าที่ควร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)