​เรื่องดีที่ มวล. : รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

บรรยากาศเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร และด้วยประสบการณ์ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาของประธานและกรรมการฯ ได้ให้มุมมองใหม่ที่เสริมเติมเต็มให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชาฯ มีความสมบูรณ์รอบด้านยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลาระหว่าง 09.00 – 16.30 น. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ หรืออาจารย์ JJ แห่ง Gotoknow เป็นประธานคณะกรรมการฯ ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ กรรมการ ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์ กรรมการและเลขานุการ และนายนันทวัฒน์ ฟองมณี เจ้าหน้าที่ของส่วนส่งเสริมวิชาการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ


ประธานและกรรมการฯ


ผศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ รองคณบดี เสนอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม


บรรยากาศในห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2


คณะกรรมการฯ ชุดนี้เพิ่งทำหน้าที่ประเมินสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นปีแรก บรรยากาศเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร และด้วยประสบการณ์ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาของประธานและกรรมการฯ ได้ให้มุมมองใหม่ที่เสริมเติมเต็มให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชาฯ มีความสมบูรณ์รอบด้านยิ่งขึ้น

ขอบคุณสำหรับคำชมต่างๆ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป


วัลลา ตันตโยทัย

บันทึกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานที่วลัยลักษณ์ความเห็น (0)