การประเมินการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการที่ผ่านมา หลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่พยายามจะสื่อให้กรรมการที่มาตรวจประเมินได้รับทราบว่าทุกคนในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพ ผมเองไม่รู้จะใช้หลักฐานอะไร แต่ตอนนั้นเรื่อง สัจจะอธิษฐานกำลังได้รับความนิยม ผมจึงได้ตั้งสัจจะสำนักงานเลขานุการขึ้น โดยผมได้ตัดกระดาษสีเหลืองเป็นรูปหัวใจแจกให้ทุกคนในสำนักงานเลขานุการ เขียนถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานของตนเองลงในกระดาษสีเหลืองที่ผมได้แจกให้ และนำไปจัดบอร์ดไว้ในห้องที่ผมนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจประเมิน แต่บทสรุปคณะกรรมการตรวจประเมินชื่นชมในความมุ่งมั่นและสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญที่ได้รับคำตอบจากคณะกรรมการคือ พิจารณาจากผลการประเมินการประกันคุณภาพในภาพรวมครับ เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามที่จะงัด Tacit Knowledge ของแต่ละคนออกมาครับ

      จิตสำนึกในคุณภาพที่ผมได้เคยเขียนไว้ใน Blog ครับ http://gotoknow.org/archive/2005/06/22/05/49/09/e377

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ