จากการวิจัยผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2548 พบว่านักศึกษาได้รับผลเสียจากการมีร่วมกิจกรรมภาพรวมระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 2.89 โดยนักศึกษาได้ระบุว่าทำให้เสียเวลาเรียน เวลาส่วนตัว และกิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการ และนักศึกษาต้องชดใช้เงินส่วนตัวในบางกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของอรพินทร์ ชูชมและคณะ (2541) ศึกษาเรื่องผลกระทบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่ามีผลเสียต่อการเรียน ชดใช้เงินส่วนตัวในบางกิจกรรม ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย ผู้ปกครองเป็นห่วง วิตกกังวลและมีความกดดันในช่วงทำกิจกรรม