30 ตุลาคม 2549

    - ประชุมการพัฒนาศักยภาพเลขานุการคณะ คณะวิทยาการจัดการฯ
    - ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ
   
31 ตุลาคม 2549

    - ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

1 กันยายน 2549

    - นัดทานข้าวกลุ่มงานนโยบายและแผนที่ร้านเรือนไทย (ส้มตำ)
    - คณบดีนัดประชุมรองคณบดี เริ่มเดือนธันวาคม (ทานข้าวเที่ยงร่วม
      กัน เดือนละ 1 ครั้ง)
   -  ได้เรื่องวิทยากรแนะนำการเขียนโครงร่างงานวิจัย (จากอ.ศุภวิทู)
       ในวงส้มตำ การเขียนขอทุน
   -  คณบดีมอบให้ปรับสวัสดิการ (รางวัลไม่หยุดงาน)

2 กันยายน 2549

   - ช่วยงาน โครงการฝึกอบรมคุณอำนวยในหัวข้อ "ทศพักตร์นักจัดการความรู้สู่เครือข่ายคุณอำนวยระดับชาติ" ณ  CITCOM

3 - 4 กันยายน 2549

   - ผู้สังเกตการณ์ (วิทยากรกระบวนการ) UKM-8 ที่โรงแรมไพลิน สุโขทัย


                                                                          บอย สหเวช