"เคล็ด(ไม่)ลับ... ฝึกอย่างไร...ให้คิดเป็น

 แนวการจัดการศึกษาปัจจุบัน เน้นให้ฝึกให้นักเรียนคิดเป็น แล้วอะไร อย่างไร คือ คิดเป็น

ทัศนะหนึ่ง....การคิดเป็น ต้องมีกระบวนการคิดที่เป็นลำดับสอดคล้องกับหลักการ...ครูสอดแทรกคำถาม...(ด้วยการชวนคุย..ชวนสนทนา) ครูสร้างคำถามที่หลากหลาย ให้นักเรียนคิด เริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวและสิ่งที่พบเห็นสม่ำเสมอ เด็กจะค่อยๆซึมซับจากประสบการณ์ที่พบเห็น ที่ครูจัดให้...

อีกทัศนะ...ครู คือ ผู้ปลูกฝังสิ่งดีๆ ให้ลูกศิษย์ การฝึกอย่างให้คิดเป็น ครูทำได้ไม่ยากเลย เพียงแต่ครู แกล้งทำโง่บ้าง ลูกศิษย์ ก็ได้คิดและฉลาดได้แน่นอน ..."
&