ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบมบาทหน้าที่ในการทำงานและประสานงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน การทำแผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ จึงต้องตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น ในการทำแผนปฏิบัติการปี 2550 ของศูนย์ จึงนำประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาเป็นตัวตั้ง สร้างกลยุทธของศูนย์ฯ ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ จากนั้นจึงนำไปสู่การกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน ที่ต้องมี ดัชนีชี้วัด/เป้าหมายของทั้งกลยุทธและโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ มข และสอดคล้องกับเกณฑ์ของ สมศ และ กพร ทำให้การทำงานของบุคลากรมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งสามารถนำโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและของศูนย์ต่อไป......แผนที่ดีต้องใช้เป้าหมายอันสูงสุดเป็นตัวตั้ง เพื่อจะเดินไปยังเป้าหมายที่สูงสุดนั้นได้....