กรณีศึกษาผู้มีปัญหาสิทธิมนุษยชน  ด้านการจดทะเบียนการเกิด    โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนไร้รัฐที่ไม่มีเอกสารใดๆ

เด็กชายกรการ เจริญฤทธิ์   

กรการเกิดในประเทศไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ไม่มีเอกสารราชการและถูกถือว่าเป็นคนเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  แต่ปัจจุบันกำลังได้รับการสำรวจจากทางราชการ
  อ่านรายละเอียดเรื่องราวชีวิตกรการใน

----------------------------------------------------------------------------------

 อ่านข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาที่ชอบด้วยกฎหมายใน

http://gotoknow.org/file/thammasati-in-tsunami/view/39250

----------------------------------------------------------------------------------