คุณบดินทร์  วิจารณ์  ได้เสนอหลักการการจัดการความรู้  การเรียนรู้  เพื่อพัฒนาองค์กร  ขณะที่คุณศิริลักษณ์  เมฆสังข์  ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะ โดยใช้ CBM

การจัดงานครั้งนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ทางสมาคมฯ  กับมข.  ตกลงว่าจะจัดงาน HR Northeast Forum 2007  ในปีต่อไป  และมีโครงการที่จะพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรร่วมกัน