กรณีศึกษาผู้มีปัญหาสิทธิมนุษยชน  ด้านการจดทะเบียนการเกิด     โดยมีบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย

นางสาวเพียงเพ็ญ อาจหาญ   

-------------------------------------------------------------------------------

เพียงเพ็ญ เกิดในประเทศไทย มีบิดาเป็นคนสัญชาติไทย มารดาเป็นคนไทยพลัดถิ่น ปัจจุบันยังไม่ได้รับการจดทะเบียนการเกิด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน

 http://gotoknow.org/blog/sarinya/40848

---------------------------------------------------------------------------------

อ่านข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาที่ชอบด้วยกฎหมายใน

http://gotoknow.org/file/thammasati-in-tsunami/view/39245

----------------------------------------------------------------------------------