ปิยวจา ปัญญา และความสุข...

Direak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

           จากการเข้าร่วมเสวนา "ปิยวาจา-ปัญญาสร้างสุข ในโลกออนไลน์" เมื่อวานนี้สิ่งที่ได้รับ และกลับมาทบทวนต่อกับต่อเอง จึงเห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของ 3 เหตุปัจจัยด้วยกันนะครับ คือ "ปิยวาจา" "ปัญญา" และ "ความสุข" นะครับ...

 

         หากพิจารณาที่ตัวเราโดยเริ่มต้นที่ "ปิยวาจา" คือการกล่าวคำพูดหรือวาจาที่เป็นถ้อยคำที่แสดงถึงความรัก ความปรารถนาดี มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง สุภาพอ่อนโยน เนื่องจากเป็นถ้อยคำที่เป็นความจริง ถูกกาลเทศะและกล่าวด้วยจิตที่มีเมตตาแล้ว ย่อมทำให้ผู้ฟังเกิดความสุขและพร้อมที่จะต่อ ยอดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดสังคมอุดมปัญญานะครับ...

 

 

         และหากเริ่มต้นที่ตัวเราที่มี "ความสุข" ซึ่งหมายถึงตัวเรามี ความสบายกายสบายใจ มีอารมณ์และความรู้สึกที่เบิกบาน รวมถึงการดำรงชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่มีความเจริญแล้ว ย่อมทำให้ตัวเราตัวเกิดปัญญา และพร้อมที่จะพิจารณาตัวเราได้ว่าคำพูดใดที่เราควรพูดและคำพูดใดที่เราไม่ควรเปล่งออกไปให้เกิดการกระทบต่อบุคคลรอบข้าง รวมถึงผู้คนในสังคมทั้งในชีวิตประจำวันและผู้คนในโลกออนไลน์ด้วยนะครับ...

         

          และหากเราเป็นผู้ที่มี "ปัญญา" ซึ่งหมายถึง การที่เราเป็นผู้มี ความรู้ทั่วถึงเหตุถึงผล รู้อย่างชัดเจน รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษและรู้สิ่งที่ควรทำควรเว้นแล้ว เราย่อมพร้อมที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองและผู้คนรอบข้างผ่านปิยวาจาที่เราเปล่งออกไปนะครับ เพราะทุกคำพูดที่เราพูดออกไปนั้นจะไม่ไปสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้แก่ผู้ที่ได้ยิน และที่สำคัญเกิดประโยชน์ในการต่อยอดให้กับผู้คนที่ได้ยินอีกด้วยครับ...

 

        ผมว่าเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องทั้งระดับปัจเจก กลุ่ม และสังคมวงกว้างนะครับ และหากจะสร้างให้เกิดขึ้นจริงได้ คงไม่อาจพิจารณาเพียงตัวใดตัวหนึ่งนะครับ จำเป็นต้องพิจารณาทั้ง 3 เหตุปัจจัยไปพร้อมๆ กันนะครับ เพราะเหตุปัจจัยเหล่านี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบนะครับ และหากขาดตัวใดตัวหนึ่งย่อมทำให้อีกตัวบกพร่องหรือไม่ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยนะครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบ่งปันสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมความเห็น (15)

เขียนเมื่อ 

คิดดี พูดดี ทำดี ;)...

เขียนเมื่อ 

ตามนั้นเลยครับ...อ.วัส

เขียนเมื่อ 

ปิยวาจา และปิยมิตรมักจะเป็นของคู่กันครับ

เขียนเมื่อ 

คิด พูด ทำ แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อื่นเป็นนิจ

เขียนเมื่อ 

.. ศิล 5 นั้นเองนะคะ .... และ วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ำใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือ กล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวาน สมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคำแสดงประโยชน์ ....

ขอบคุณค่ะ ^-^

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านเช่นกันครับ...^____^

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมค่ะ

Start where you are....และช่วยกันขับเคลื่อนต่อไป เราชวนกันมาถูกทางค่ะ

เขียนเมื่อ 

ใจดีก่อนแล้วทำให้เอ่ยคำดีๆ นะคะ

เขียนเมื่อ 

ครับ...เริ่มที่ตัวเรากันครับ พี่ ยุวนุช & พี่ ใบบุญ ...

เขียนเมื่อ 

ป้าแดงว่า เพราะ คนคิดดี ทำดี มาเจอกันค่ะ

ความสุขย่อมเกิดแต่เหตุแห่งการคิดดี พูดดี ทำดีนะคะ...

เขียนเมื่อ 

ครับ...ป้าแดง & พี่ใหญ่ '_____-

เขียนเมื่อ 

ช่วยกันสร้างบรรยากาศการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ตามสไตล์ปิยวาจาปัญญาสร้างสุขของ g2k. เยอะๆ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

ครับพี่ศิลา...ขอบคุณมากครับ...(Y)