การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม และเสนอแนวทางการพัฒนางานการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ในเรื่อง การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนดำเนินการ จึงได้เสนอแนวทางไว้ดังนี้
 
1 การพัฒนาห้องสมุดประชาชนมีชีวิต
แนวทาง: แนวทางการพัฒนา ICT โดยใช้รูปแบบ e-Library
1 พัฒนาระบบ การสืบค้นข้อมูล และระบบการบริหารงานห้องสมุด
2. พัฒนา website ห้องสมุด ศนอ. โดยใช้รูปแบบ Virtual Library  
2 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ใหญ่
แนวทาง: แนวทางการพัฒนา ICT ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
e-Learning / e-Learning ระบบ Offline / วิทยุ Internet
   1 เปิดแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ ผ่านระบบเครือข่าย Internet ในรูปแบบ e-Learning และสถานีวิทยุ Internet
   2. มีบทเรียน Online ในระบบ e-Learning เพื่อให้บริการความรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ใหญ่ 50 เรื่อง และเชื่อมโยงกับแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ อีกจำนวน 200 เรื่อง
    3. เผยแพร่รายการวิทยุ ผ่านเครือข่าย Internet โดยมีรายการที่เป็นประโยชน์ หมุนเวียนออกอากาศ อย่างน้อย 50 เรื่อง รวมทั้งการถ่ายทอดรายการที่เป็นประโยชน์ จากสถานนีวิทยุ ในท้องถิ่น
   4. ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป ทราบถึงแหล่งการเรียนรู้ระบบ Online ของ ศนอ.
   5. ผลิตสื่อ ในระบบ Offline จากระบบ e-Learning ส่งให้กับแหล่งการเรียนรู้ต่างๆของหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน ในรูปแบบสื่อเพื่อการเรียนรู้แบบ Offline
  
การเทียบระดับการศึกษา
แนวทาง: แนวทางการพัฒนา ICT เพื่อสนับสนุนการเทียบระดับการศึกษา ด้วยการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ ผ่าน Internet
   1 มี website เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเทียบระดับการศึกษา พร้อมทั้งหน่วยานและสถานที่ที่ให้บริการเทียบระดับการศึกษา
   2. แนะแนวการเทียบระดับการศึกษาผ่านทาง Internet สำหรับประชาชนทั่วไป
  
การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและประชาชน 
แนวทาง: แนวทางการพัฒนา ICT โดยพัฒนาสื่อ e-Learning และ ประชาสัมพันธ์ผ่าน web Link และหาแหล่งการเรียนรู้
   1 เปิด website แหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน และประชาชน และวางเครือข่ายร่วมกันกับหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน ทั้งภายในภาค และระหว่างภาค 
   2. เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งในและต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนแปล่งการเรียนรู้ กับหน่วยงานเครือข่าย
   3. สร้างฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และระบบการสืบค้นข้อมูลที่สะดวก และรวดเร็ว สำหรับผู้ใช้งานระบบ Internet
 
5 การส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาให้กับประชาชนวัยแรงงาน
 แนวทาง: แนวทางการพัฒนา ICT โดยการหาหน่วยงานร่วมจัดสื่อผ่าน Internet
   1 ประสานงานกับหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน ที่ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และกำหนดความต้องการในการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยแรงงาน
    2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประชากรวัยแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้ในการวางแผน และพัฒนาการศึกษาสำหรับประชากรวัยแรงงาน
    3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning ทีสอดคล้องกับความต้องการของประชากรวัยแรงงาน โดยการประสานกับเครือข่ายหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดการเรียนการสอน ร่วมกัน ในทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระบบ Online 
 
6 ETV บ้านหลังใหญ่แห่งการเรียนรู้
   1 เปิด website สถานีโทรทัศน์ ศนอ. ผ่านเครือข่าย Internet
    2 ออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ที่ผลิตโดย ศนอ. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Internet
    3 จัดทำระบบ Video On Demand จาก Video วิชาชีพ และอื่นๆ ของหน่วยงาน กศน. ผ่านทางเครือข่าย Internet
 7 การพัฒนาการเรียนการสอนแบบทวิภาษา
   1 พัฒนาบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดให้บริการผ่านทางระบบ e-Learning ของ ศนอ.
   2 เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ กับหน่วยงานอื่นๆ


หมายเลขบันทึก: 56129เขียนเมื่อ 28 ตุลาคม 2006 09:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2012 15:45 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท