สวัสดีครับสมาชิกสหเวชฯทุกท่าน กลับมาอีกครั้งนะครับ  เนื่องจากวันที่ 27 ตุลาคม ทางคณะได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง การทำวิจัยสถาบัน และทางคณะได้เชิญวิทยากรมาจากคณะมนุษยศาสตร์ และวิทยากรได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยสถาบัน ซึ่งในการเข้าประชุมครั้งนี้ ผมก็ได้คาดหวังว่าผมจะได้รับรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยสถาบันเพราะผมก็ไม่เคยทำมาก่อน

     สิ่งที่ผมได้เกินความคาดหวังในครั้งนี้   ผมได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยสถาบันเพิ่มขึ้น และทางบุคลากรให้ความสนใจกันมาก

     สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวังคงไม่มีครับ เพราะว่าบุคลากรได้เข้าร่วมในการประชุมกันหลายคน

     สิ่งที่ผมจะนำไปปฏิบัติหลังจากการประชุมในครั้งนี้ ก็คงจะเป็นการตั้งหัวข้อเรื่องที่จะลงมือทำวิจัยสถาบันครับ