โคลง ขนด กลอน ๔  : ฝนหนาวสาวครวญ


 โคลงสี่สุภาพ

ฝน         ชวน     ลม     ห่าง     ฟ้า            จำ      พราก
หนาว     หนุ่ม    โลม   กลาง   ฟาก          กอด    เสื้อ
สาว       รุม       หนัก    คืน      จาก           จร       ผ่าว     สาว  ตรม
ครวญ    รัก       ชาย    หนาว   เนื้อ          กล่าว   โอ้       สุด   ตรอม

อ่านจากบนลงล่าง ๙แถว เป็นกลอน๘

ฝนหนาวสาวครวญชวนหนุ่มรุมรัก  
ลมโลมหนักชายห่างกลางคืนหนาว
ฟ้าฟากจากเนื้อจำกอดจรกล่าว     
พรากเสื้อผ่าวโอ้สาวสุดตรมตรอม