ผมได้ร่วมดำเนินการ...ทำงานร่วมกันกับกลุ่มชาวบ้านมะขามเรียง  ในฐานะเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มฯ จนดำเนินการเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาบ้านมะขามเรียง ในเวลาต่อมา...ในลักษณะหรือวัตถุประสงค์หลักของการมีส่วนร่วมเพื่อ...

     1. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้านการทำเกษตรกรรมอย่างครบวงจร.

     2. เพื่อพัฒนาการและน้อมนำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง พึ่งตนเอง ยั่งยืน มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในชุมชน ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีสังเคราะห์.

     3. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างอาชีพเสริมให้เกิดขึ้นในชุมชน.

     4. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองได้แบบยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

     5. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรเกษตรกร  องค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง.

     ตลอดระยะเวลาดำเนินการที่ผ่านมาของกลุ่มฯ ได้มีการร่วมกิจกรรม ในด้านต่างๆ เช่น... 

     #การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายๆด้านกับกลุ่มอื่นๆอย่างสม่ำเสมอ.

     #การเผยแพร่ความรู้...ในด้านการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ระบบกองเติมอากาศ.

     #การร่วมกับหน่วยงานฯ นำการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสังคมของชุมชน ในเวทีต่างๆ.

     จากการให้การส่งเสริม ใส่ใจดูแล และห่วงใย จากท่านอาจารย์จำนง หนูนิล ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่มฯ ท่านจะโทรศัพท์ฯมาถาม...ถึงการดำเนินงานของกลุ่มฯอย่างสม่ำเสมอ โดยท่านอยากจะให้ทุกคนในกลุ่มฯมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ-การออกความคิดเห็น...เพื่อเสนอถึงปัญหาและความต้องการออกมา ความคิดเห็นของสมาชิกโดยส่วนใหญ่...มีความต้องการอยากให้เป็นไปในลักษณะของ...ความรู้ วิชาการหรือเทคนิคในการปฏิบัติภาคเกษตรกรรม ในแบบของการผสมผสาน-กลมกลืนกันอย่างเหมาะสม ทั้งในอาชีพหลักและอาชีพเสริม อย่างต่อเนื่อง.

     ผมคิดว่า...นี่เป็นแค่เพียงการเริ่มต้นของการทำงานเท่านั้น ทุกๆด้านยังต้องการ... การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่จะช่วยให้การพัฒนาสังคมชุมชนดำเนินไปสู่จุดหมาย.

     ผมมีภาพถ่ายของ...การดำเนินงานเก็บไว้มากมาย แต่ยังไม่เคยนำมาใส่ไว้ในบล็อกฯ เอาไว้เมื่อผมสามารถย้ายถาพถ่าย (ยังย้ายรูปไม่เป็น)เข้ามาได้เมื่อไหร่คงจะช่วยให้มีสีสันในการนำเสนอมากขึ้น ขนาดรูปถ่ายของผมเองยังไม่ได้นำมาติดไว้ในบล็อกฯเลยครับ