ครับสำหรับวันนี้ผมได้เข้าร่วม กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน "ทำวิจัยสถาบันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ โดยได้รับความรู้จากวิทยากรทั้งภายนอกและภายใน โดยมี คุณพิชญานนท์  กรึมสูงเนิน คุณประธาน   สายคำ จากคณะมนุษยศาสตร์ และ อ.ศุภวิทู   สุขเพ็ง และคุณภาวีนี    บุตระ  จากคณะสหเวชศาสตร์

1. สิ่งที่คาดหวัง

-   อยากให้มีการจัดอีกเพราะได้รับความรู้มากจากที่แรกผมมองว่ายากเพราะทำไม่เป็น 555   แต่พอฝังแล้วสนุกและอยากทำวิจัยให้เป็นโดยเกี่ยวกับงานที่เรารับผิดชอบ เช่น ธุรการ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ อย่างนี้เป็นต้นครับ

2. ได้อะไรเกินความคาดหวัง

-  ที่แรกก็ไม่อยากเข้ารับฟัง(เพราะไม่เคยเรียนทำวิจัยมาครับ) พอได้ฟังแล้วดีมากเลยครับสนุก วิทยากรก็ยกตัวอย่างง่ายๆ ทำให้เราเข้าใจง่าย โดยที่ผมมองอีกที่อาจารย์คณะเรารายท่านก็เก่ง น่าจะเชิญมาพูดถึง รูปแบบ ลักษณะการทำวิจัย ให้รู้เพิ่มขึ้นอีกครับ

3 ได้อะไรน้อยกว่าความคาดหวัง

-   ไม่มีเลยครับที่ได้น้อยกว่าความคาดหวังน่าจะได้เกินของเกินความคาดหวังครับ

4. ข้อเสนอแนะ

- ควรจัดให้มีการเสริมเพิ่มขึ้น เดือนละ 1 ครั้ง

- ควรนั่งคุยและสอนเกี่ยวกับรูปแบบการทำวิจัย จุดเริ่มอย่างไรอะไรอย่างไง โดยที่ ให้ผู้ที่เคยทำวิจัย ติวให้กับผู้ที่ไม่เคยทำวิจัย ครับ

- ควรมีเวลาให้มากกว่านี้ อาจจะเชิญคณะมนุษยศาสตร์ มาใหม่ และควรจัดเสาร์หรืออาทิตย์ ครับ จะได้อะไรอีกเยอะครับ (เพราะทุกคนอยากจะทำเป็น)