พลังของ Network ในการจัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

การอบรมสำหรับพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ

 ในปีงบประมาณ 2550     ดิฉันของบประมาณมาจัดทำหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล     โดยทำร่วมกับอาจารย์น.พ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร  จากชมรมป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ทางสถาบันได้ทำงานร่วมกันมาประมาณ3ปี      ท่านอาจารย์ได้เสนอหลักสูตรที่มีแต่ทฤษฎีโดยไม่มีภาคปฏิบัติโดยฝึกอบรม5วัน       ดิฉันและทีมงานคือคณะกรรมการโรคติดเชื้อได้ร่วมกันคิดหลักสูตรที่สั้นและมีภาคปฏิบัติโดยทดลองทำคู่กับหลักสูตรแรกของน.พ.สมหวัง

การอบรมครั้งนี้ทางบำราศยังต้องอาศัยวิทยากรจากชมรมซึ่งเป็นแพทย์และพยาบาลจากศิริราชซึ่งมีประสบการณ์การสอน      ทำให้เราสามารถจัดได้ง่ายและมีความพร้อมมากขึ้นโดยใช้วิทยากรร่วมกัน

ดิฉันเป็นคนที่เชื่อในพลังของNetwork ว่าจะทำให้เราพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้ค่ะ       ถ้าเราตั้งใจจะเรียนรู้ร่วมกัน   ใช้ทรัพยากรร่วมกัน   ไม่เป็นคู่แข่งกัน     แต่จะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากเรียนรู้เหมือนที่ท่านอาจารย์ ดร. ประพนธ์  ผาสุขยืดได้ให้ข้อคิดไว้ค่ะ

ดิฉันจะให้พวกเราเรียนรู้โดยการ Teaching และ sharingค่ะ

ตารางที่เราคิดคร่าวๆมีดังนี้ค่ะ

การอบรมระยะสั้น เรื่อง การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ  วันที่ 1  :

08.00 09.00   ลงทะเบียน          

09.00 09.30   พิธีเปิด

09.30 10.00   ทดสอบก่อนการอบรม   

10.15 12.00   Principle of Infectious Diseases (โดย นพ.สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร) 

· Introduction

·  โครงสร้างองค์กรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

13.00 14.30   Epidemiology of Nosocomial Infection (โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลศิริราช)

 • Introduction and Definition
 •   Epidemiology and Impact of  Nosocomial  Infection

14.45 – 16.30   Microbiology and Immunology (โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลศิริราช) 

 • เชื้อก่อโรคที่เป็นปัญหาในโรงพยาบาล           
 • แบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance)
วันที่ 2   :                                                           08.30 09.30    หลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(สำหรับพยาบาล) (Principles of Nosocomial Infection Control)  (โดยวิทยากรพยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราช)09.30 10.30   บทบาทของพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล    (Role of Infection Control Nurse)     (โดยวิทยากรจากสถาบันบำราศนราดูร)

10.45 – 12.00   การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล         

 • การวินิจฉัย
 • การควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในระบบต่างๆ

13.00 16.30   การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  (ต่อ) 

  วันที่ 3   :                                                                             

08.30 12.00   การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล    (โดยพยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราช) 

 • ขบวนการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • การสอบสวนการระบาด และฝึกปฏิบัติ
 • ความสัมพันธ์และแปลผลผลข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • การนำข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมาใช้

13.00 14.00   โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ (Emerging + Re-emerging diseases)    (โดยวิทยากรจากสถาบันบำราศนราดูร)  

14.00 15.15   การพยาบาลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและการจัดเตรียมสถานที่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย (Isolation Precautions) (โดยพยาบาลสถาบันบำราศนราดูร)   

15.30 16.30   การพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในการรักษาและการพยาบาล สู่มาตรฐานเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล       (โดย วิทยากรจาก พรพ.)   

            

วันที่ 4    :

ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ (รพ.ศิริราช / รพ.รามาธิบดี หรือศูนย์การแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์)

08.30 16.30   การเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การติดเชื้อในโรงพยาบาล ในแต่ละระบบ

                    ( Surveillance and Intervention of outbreak)

                    (ฝึกปฏิบัติโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 4  กลุ่ม)

วันที่ 5   :

08.30 12.00   ศึกษาดูงาน สถาบันบำราศนราดูร      

 • การทำลายเชื้อการทำให้ปราศจากเชื้อ
 • การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานบริการสาธารณสุข
 • การบำบัดน้ำเสีย

13.00 14.30   ประชุมกลุ่มเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน                  

14.45 15.15   ทดสอบหลังการอบรม               

15.15 15.45   อภิปราย สรุปผลการฝึกอบรม               

15.45 16.30   พิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรม 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamras

คำสำคัญ (Tags)#network#การฝึกอบรม#การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

หมายเลขบันทึก: 56053, เขียน: 27 Oct 2006 @ 15:58 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 05:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

mom
IP: xxx.156.31.133
เขียนเมื่อ 
 • เชื่อในพลังของ Network มากๆ เลยค่ะ
 • จากการใช้พลังของ Network พัฒนางานห้องเวชระเบียน ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับหลายส่วนงาน มีการเรียนรู้ร่วมกัน   ใช้ทรัพยากรร่วมกัน   ไม่แข่งขันกัน ทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นค่ะ