รายงาน ประจำวันศุกร์ที่ 27ต.ค.49. เวลา 06.20น. ออกรถจาก       ม.นเรศวร(ใน) มารับคณบดีที่ม.นเรศวร(นอก) หอพัก ม.น.6ไปส่งที่สนามบินพิษณุโลก แล้วไปรับเจ้าหน้าที่ที่ม.นเรศวร(ใน) จำนวน 7 คน ดังนี้  อาจารย์ 1 ท่าน เจ้าหน้าที่ 5 ท่าน และนิสิต 1 ท่านเวลา07.40 น.ส่งคณะสหเวชศาสตร์ม.นเรศวร(นอก)เวลา08.10น. จากนั้นตรวจดูสภาพรถ แล้วขึ้นไปดูเอกสาร เวลา 09.50น.เพื่อไปส่งเอกสารที่ตึกมิ่งขวัญ และคัดแยกเอกสารนำขึ้นไปส่งให้อาจารย์ตามห้องต่างๆ เวลา10.30 น. เจ้าหน้าที่สาขาเทคนิคการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตได้ขอใช้รถไปเอาน้ำยาที่กาชาด และ ไปรับของที่ท็อปแลนด์กลับมาถึงคณะ เวลา 12.00 น. และเวลา 13.50 น.ตรวจเอกสารนำไปส่งที่ตึกมิ่งขวัญ 14.30น.และไปรับจดหมายที่ไปรษณีย์อาคารอเนกประสงค์กลับมาให้เจ้าหน้าที่ลงรับเลขแล้วแยกคัดจดหมายส่งให้อาจารย์ที่ชั้น4เวลา 16.40 น.รับเจ้าหน้าที่จากคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร(นอก)ไปส่งที่ม.นเรศวร(ใน)