“สัมมนาทิศทางการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม" คณะแพทยศาสตร์ มข.ประจำปีงบประมาณ 2557

ถือเป็นความสำเร็จอีกงาน ที่ได้เห็นการขยับเขยื่อนทิศทางการจัดการความรู้ตามพันธกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพันธกิจที่คณาจารย์ให้ความสำคัญอย่างมาก ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย แม้มีจำนวนคณาจารย์ไม่มาก แต่ผลงานที่ได้เล็งผลเป็นเลิศทั้งสิ้น

"สัมมนาทิศทางการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม" คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30-15.30 น. ณ เดอะฌาร์ม บูติค รีสอร์ท ขอนแก่น ...

ก่อนการจัดสัมมนา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้มีการประชุม ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2557 มีการแนะนำคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ มีการปรับโครงสร้างการบริหารสำนักงานใหม่ด้วยเชื่อว่าจะทำงานได้ผลดียิ่งขึ้นกว่าเดิมและประเมินตนเอง เรื่องของข้อจำกัดการทำงานของสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของบุคลากรประจำที่เปลี่ยนบ่อย การเปลี่ยนโปรแกรมของเว็ปไซต์ที่ทำให้ระบบการจัดการดูแลไม่คล่องตัว การรวบรวมองค์ความรู้ที่ยังไม่เป็นระบบระเบียบ หรือความต่างของผลลัพธ์การจัดการความรู้แต่ละพันธกิจที่มีมากบ้างน้อยบ้าง และสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ได้แก่

  1. โครงการสัมมนาทิศทางการจัดการความรู้เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์
  2. โครงการอบรมเรื่อง “การจัดการความรู้ขั้นพื้นฐาน”
  3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถอดบทเรียนเพื่อสร้างความรู้แบบมืออาชีพ”
  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถอดบทเรียนเพื่อสร้างความรู้แบบมืออาชีพ” (ต่อเนื่อง)
  5. ประชุมวิชาการ การจัดการความรู้ Share & Learn ประจำปี 2556
  6. โครงการ One Unit One Asset (หนังสือทรัพย์ในงาน... สานต่อความสำเร็จ)

 

แผนในปีงบประมาณ 2557 ได้มีการหยิบยกตัวชี้วัดที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ ตัวชี้วัดที่ 7.2 : การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดรวมถึงวิธีการจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาพูดคุยกันมากมาย รวมถึงนโยบายของผู้นำที่อยากเห็น การจัดการความรู้... สู่การสร้างนวัตกรรม

นั่นเป็นที่มาของ การจัด “สัมมนาทิศทางการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557” ครั้งนี้

การเตรียมงานส่วนใหญ่เป็นส่วนของสำนักงาน ผู้เขียนถูกเชิญให้ร่วมหารือในคณะทำงานการจัดสัมมนา 2 ครั้ง คือวันที่ 22 พฤศจิกายน และ 3 ธันวาคม 2556 การสัมมนาจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30-15.30 น. ณ เดอะฌาร์ม บูติค รีสอร์ท ขอนแก่น ในบรรยากาศง่ายๆ สบายๆ เป็นกันเอง

ศาสตราจารย์สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน

รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีกล่าวเปิดงาน

 

รองศาสตราจารย์สุรพล วีระศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้บรรยาย เรื่อง “เป้าหมายและตัวชี้วัดของการจัดการความรู้ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์

ลำดับต่อมาเป็น เวทีเสวนาประสบการณ์การจัดการองค์ความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม โดยเล่าเรื่องราวความสำเร็จ/ประสบการณ์จากวิทยากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจ ดังนี้

-      ด้านการผลิตบัณฑิต : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สุรกุลประภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

-      ด้านการวิจัย : ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

-      ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ : นางอุบล จ๋วงพานิช รองหัวหน้างานบริการพยาบาล

-      ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี : คุณขวัญเรือน หาญกล้า เลขานุการคณะแพทยศาสตร์

โดยมี คุณศศิธร เรืองประเสริฐกุล  หัวหน้างานจ่ายกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

 

ลำดับต่อมาเป็นการสัมมนากลุ่มย่อย โดยค้นหาประเด็นในการจัดการความรู้ แต่ละพันธกิจ 

 

 

โดยมีผู้เขียนเป็นผู้ดำเนินรายการ

 

สุดท้ายเป็นการสรุปประเด็นสัมมนาและปิดการสัมมนา โดยรศ.สุรพล วีระศิริ

ถือเป็นความสำเร็จอีกงาน ที่ได้เห็นการขยับเขยื่อนทิศทางการจัดการความรู้ตามพันธกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพันธกิจที่คณาจารย์ให้ความสำคัญอย่างมาก ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย แม้มีจำนวนคณาจารย์ไม่มาก แต่ผลงานที่ได้เล็งผลเป็นเลิศทั้งสิ้น

ในนามคณะกรรมการสำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ ผู้จัดงานสัมมนาครั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกระดับ คณาจารย์ และบุคลากรทุกกลุ่มงานที่ให้ความสำคัญในการร่วมมือขับเคลื่อนองค์กรด้านการจัดการองค์ความรู้มุ่งสู่นวัตกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมาย ทั้ง 4 ของคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่การเป็นองค์กรแห่ง Professional Premium  International และ Innovation

ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่มที่ ๑ : เรียนรู้...ว่าด้วยเรื่อง คุณภาพความเห็น (7)

ขอบคุณคุณติ๋วที่สรุปให้ทราบ

พี่ขอผลการสัมมนา ภารกิจ ด้านบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยนะคะ ฝ่ายการพยาบาลจะได้วางแผนต่อไปค่ะ

เขียนเมื่อ 

พี่ติ๋ว สบายดีไหมพี่ ;)...

เขียนเมื่อ 

แวะมาให้กำลังใจครับท่านพี่ดิ๋ว

เรียน พี่แก้ว ค่ะ

เดิมวางแผนการแบ่งกลุ่ม เป็น 5 กลุ่ม แต่วันนั้นภาคบ่ายฝ่ายบริการวิชาการและวิชาชีพติดภารกิจไม่สามารถร่วมจัดทำแผนได้ค่ะ เลยเหลือเพียง 4 กลุ่มค่ะ... รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมที่คุณปริศนานะคะ หรือจะรอเข้าที่ประชุมสรุปงานก็ได้ค่ะ

เรียน อ.Wasawat Deemarn ค่ะ

พี่ติ๋วสบายดีค่ะ ขอบคุณนะคะ

อาจารย์สบายดีนะคะ

เรียน ท่าน อ.JJ ค่ะ

จัดงาน KM ทีไร อดนึกถึงอาจารย์ไม่ได้ค่ะ....

ขอบคุณนะคะอาจารย์ ที่ปูพื้นฐานการจัดการความรู้ไว้ให้องค์กรมากมาย

อาจารย์สบายดีนะคะ

ขอบคุณมากครับพี่ติ๋ว (เพิ่งทราบชื่อพี่จากบันทึกนี้) ทำให้เห็น KM สู่ Innovation มากขึ้น