โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ “จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน”

จัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินคนละเล็กละน้อย รวมเป็นสายธารน้ำใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน ซึ่งเปรียบเช่นฝนเพียงหยดน้ำเล็ก ๆ แต่หากตกลงมาจากฟากฟ้า ก็ทำให้แผ่นดินชุ่มชื้น ต้นไม้ ดอกใบ งอกงามได้เช่นกัน

     จากการที่ทีมเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ดำเนินโครงการสุขภาพดีที่บ้าน  ให้บริการเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบ ให้การดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านอย่างองค์รวม ในการดำเนินการดังกล่าว ทำให้พบว่า ในชุมชนนั้นยังมีผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ ผู้ไม่มีสิทธิบัตรในการรักษาหรือสงเคราะห์ใดๆ เนื่องจากไม่มีบัตรประชาชน ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างว้าเหว่ เพราะอาศัยอยู่แต่เพียงลำพังขาดญาติคอยดูแล ขาดความมั่นคงในชีวิต ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความยากลำบาก ซึ่งในการแก้ไขปัญหานอกจากประสานงานไปยังผู้นำชุมชน องค์กรท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือแล้ว  กลุ่มงานเวชกรรมสังคมเล็งเห็นว่า ยังมีผู้มีน้ำใจอีกมากที่ต้องการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินคนละเล็กละน้อย รวมเป็นสายธารน้ำใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน  ซึ่งเปรียบเช่นฝนเพียงหยดน้ำเล็ก ๆ แต่หากตกลงมาจากฟากฟ้า ก็ทำให้แผ่นดินชุ่มชื้น  ต้นไม้ ดอกใบ งอกงามได้เช่นกัน

วัตถุประสงค์ เพื่อ

1.       ช่วยเหลือผู้ยากไร้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น2.       สร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการช่วยเหลือผู้ยากไร้

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนที่ยากจน มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอเมืองตาก และกิ่งอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

กลวิธีดำเนินงาน

            ระยะเตรียมการ

-ชี้แจงโครงการและพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

- ประชุมชี้แจงทีมงานและประสานหน่วยงาน/เครือข่ายบริการและผู้เกี่ยวข้อง

-แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดเกณฑ์พิจารณาและคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธ์ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

ระยะดำเนินงาน

- ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ  เอกชนและชุมชนทราบ

- ดำเนินการเพิ่มรายได้เข้าโครงการจากกิจกรรมดังนี้กิจกรรมรับบริจาคจากผู้มีจิตกุศลกิจกรรมจำหน่ายสมุนไพรกิจกรรมหนังสือมือสองกิจกรรมให้เช่าอุปกรณ์สำหรับใช้ที่บ้าน

-  ทีมเยี่ยมบ้านและเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยคัดสรรประชาชนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ

- เยี่ยมสำรวจประชาชนเป้าหมายเพื่อตรวจสอบหลักฐาน สอบถามปัญหาความต้องการในการช่วยเหลือ

-ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

- ดำเนินการตั้งศูนย์สำหรับเช่ายืมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ที่บ้าน

- นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

-ประสานงานองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-บันทึกการแก้ปัญหาและวางแผนช่วยเหลือ

-จัดทำระบบบัญชีและการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส

-สรุปผลการดำเนินงานและรายงานค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการรับทราบ 3 เดือน/ครั้ง 

ระยะประเมินผล

-แบบบันทึกการแก้ปัญหา/ให้ความช่วยเหลือ

-ประเมินความพึงพอใจผู้ได้รับการช่วยเหลือ

งบประมาณ 

จากเงินบริจาค โดยการมีส่วนร่วมของของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  องค์กร ต่างๆ และประชาชนทั่วไป

·เงินทุนเริ่มต้น จากเงินบริจาคของเจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคม 2,000 บาท

·เงินรายได้จากการจำหน่ายสมุนไพรโครงการสมุนไพร  วิถีไทยพื้นบ้าน

·เงินรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรม คน ตสม.รวมพลัง หนังสือมือสอง

·เงินรายได้จากกิจกรรมให้เช่าอุปกรณ์สำหรับใช้ที่บ้าน            

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์

2.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาลในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม

3. สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HHC สุขภาพดีเริ่มที่บ้านความเห็น (4)

มิ้น
IP: xxx.123.155.13
เขียนเมื่อ 

พระองค์มีคามใจดีข๊ะ

  • สุดยอด
  • สวรค์มีจริง
  • ทำไมฝนตกไม่ทั่วฟ้า
มยุเรศ
IP: xxx.49.233.147
เขียนเมื่อ 

คนโคราชที่อยู่ในตัวเมืองคงรู้จัก "ยายทอง"ยายที่นั่งขายเศษไม้ ตรงมุมเสาหน้าร้านทองวัชรแถวย่าโม ยายขายเศษไม้กำละ 1 บาท เพื่อเพียงประทังชีวิตไปวันๆ ตอนนี้ยายทองป่วยมาก หูตึง ตาแทบมองไม่เห็นแล้ว ยายไม่มีญาติพี่น้อง บัตรสำคัญต่างๆก็ไม่มี ค่าเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 ก็ไม่ได้ ช่วยกันบรอดต่อหน่อยนะคะ..บรอดดีๆเราควรส่งต่อ แค่นี้ก็ถือว่าเราได้ทำบุญแล้ว ...

[email protected]
IP: xxx.168.248.43
เขียนเมื่อ 

. สวัสดีครับพี่ผมชื่อนาย สมศักดิ์ มานะบุตร ผมเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับ จากอุบัตเหตุเมื่อ 8 ปีที่แล้วครับ ผมส่งข้อความนี้มาเพื่ออยากขอโอกาสขอความช่วยเหลือจากพี่ครับ ผมเป็นอัมพาตจากอุบัติเหต กระดูกต้นคอแตกทับเส้นประสาทครับ ุทำให้ผมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยครับ ผมอยากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอสสไปน์ครับ ครอบครัวฐานะทางบ้านยากจนครับผมเลยอยากหายเพื่อช่วยทำงานช่วยทางบ้านได้บ้างครับ ทุกวันๆผมได้แต่หวังว่าผมจะหายและได้รับการรักษา แต่ติดที่ผมไม่มีค่ารักษาเลยครับ ถ้าผมได้รับการรักษาแล้วไม่หายขอแค่ให้ผมได้ลุกขึ้นนั่งเองกินข้าวเองและมือสองข้างใช้งานได้ก็พอแล้วครับ อาการของผมตอนนี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้จะหยิบน้ำกินเองครับ ผมได้เขียนข้อความนี้ด้วยตัวเองใช้ข้อน้วก้อยที่งอเขียนข้อความครับ ผมอยากจะขอโอกาสให้พี่ช่วยผมสักครั้งครับ ช่วยให้ผมได้รับการรักษาด้วยนะครับ ผมอยู่บ้านเลขที่ 240 หมู่8 ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110 เบอโทร 0835377817( บ้านพรุสมภาร) ขอโอกาสให้คนพิการคนนี้ด้วยนะครับ

หมายเลขบันทึก

55529

เขียน

24 Oct 2006 @ 15:09
()

แก้ไข

22 Jun 2012 @ 09:40
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก