ขั้นตอนที่ 9 : การติดตั้ง kv requirement
คำสั่งการติดตั้ง kv requirement

#gem install gettext --include-dependencies
#gem install redcloth --include-dependencies
#gem install gd2 --include-dependencies
#gem install color --include-dependencies

click >> ตัวอย่าง 01
click >> ตัวอย่าง 02