ขั้นตอนที่ 7 : การติดตั้ง ruby-gem
download >> ruby-gem
ตำสั่งการติดตั้ง ruby-gem

#gzip -dc ruby-gem-0.9.0.tar | tar xvf -
#cd ruby-gem-0.9.0
#ruby setup.rb

click >> ตัวอย่าง 01
click >> ตัวอย่าง 02